Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Niechorzu, Piasecznie, Radońsku i Wisniewie


Projekt
 


                                      UCHWAŁA Nr XXIX/       /09
                           RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                         z dnia 26 lutego 2009 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Niechorzu, Piasecznie, Radońsku i Wiśniewie


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 i ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się,  co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, następujących  niezabudowanych nieruchomości  położonych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie:
1) w  Niechorzu  działki 325 o pow. 2300 m²,  zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem  KW nr 3880;
2) w Piasecznie działki nr 146/1 o pow. 1400 m²,  zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 3864;
3) w Radońsku  działki nr 83/6 o pow. 1145 m², zapisanej w księdze wieczystej    prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 16294;
4) w Wiśniewie działki nr 14/5 o pow. 2183 m²,  zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 14437.


§ 2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
  

 

 

Uzasadnienie do uchwały  Nr  XXIX/         /09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2009 r.


    
 Z wnioskami o sprzedaż wymienionych w uchwale nieruchomości  w Niechorzu i Piasecznie wystąpili byli ich dzierżawcy,  Pan Jan Wolerman i Pan Zygmunt Niemczyk, oraz Rada Sołecka wsi  Wiśniewa o działkę w Wiśniewie i  Pan Piotr Potracki w Radońsku.
 Nieruchomości stanowią grunty rolne, pastwiska i nieużytki. Dla wymienionych działek brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego terenu.
Złożone wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez Rady Sołeckie wsi oraz uzyskały akceptację Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2009, 09:40:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1596