projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Wiśniewie

Projekt


UCHWAŁA   Nr  XXIX/        /09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  26 lutego 2009 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości płożonej w Wiśniewie


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 i ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości  położonej w Wiśniewie, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 18/14 o pow. 955 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 3867.


§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 


sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

 


Uzasadnienie do uchwały  Nr  XXIX/        /09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  26 lutego 2009 r.


    
 O sprzedaż nieruchomości wystąpił jej dotychczasowy dzierżawca  Pan Czesław Basiński. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Sołecką wsi Wiśniewa oraz Komisję Gospodarki Komunalnej Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2009, 09:35:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1473