Projekt UCHWAŁY Nr XXVIII/…/09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 stycznia 2009 r.

Projekt   

UCHWAŁA   Nr  XXVIII/…./09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:
                                                       
          § 1. 1.Sumę dochodów w kwocie                                           34 930 379,00 zł
 zwiększa się o kwotę(zgodnie z załącznikiem  Nr 1)                             47 861,79 zł
    -    dochody po zmianie  wynoszą                                               34 978 240,79 zł
z tego: dochody bieżące w kwocie                           34 713 740,79 zł
            dochody majątkowe w kwocie                          264 500,00 zł
w tym:
 dotacje celowe na zadania zlecone
          z zakresu administracji rządowej w kwocie                               6 062 154,00 zł

2. Sumę wydatków w kwocie                                                          34 930 379,00 zł
    -    zwiększa się o kwotę ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)                     47 861,79 zł
    -    wydatki po zmianie wynoszą                                                34 978 240,79 zł
w tym:
    -   wydatki bieżące  w kwocie 30 080 341,79 zł
    -   wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3 a)  w kwocie  4 897 899,00 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wynagrodzenia i pochodne    w kwocie 12 850 963,00 zł
b) dotacje    w kwocie  1 877 300,00 zł
c) obsługę długu    w kwocie     100 000,00 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji     w kwocie     337 920,00 zł


        § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
                                                                                                                      
        § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
             Tomasz Cyganek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/…./09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 stycznia 2009 roku 

Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę 47 861,79 zł

85415 § 2440 – wprowadza się plan dochodów w wysokości 47 861,79 zł na podstawie podpisanej umowy z PFRON nr UWA/000178/02/D na realizacje obszaru A pilotażowego programu pn. „ Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie.

Sumę wydatków zwiększa się o kwotę 47 861,79 zł
60016 § 6050 – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych związanych z budową dróg i chodników na terenie Gminy o kwotę 258 724 zł w wyniku przeniesienia planu z działu 757 – Obsługa długu publicznego, w związku z aktualizacją udzielonych dla ZGK sp. z o. o. w Sępólnie Krajeńskim planowanymi spłatami poręczeń i gwarancji,
85415 § 3260, 4170, 4210, 4740 – wprowadza się plan wydatków w wysokości 47 861,79 zł zgodnie z podpisaną umową z PFRON jw.,
92605 § 3040, 4300 – dokonuje się przeniesienia planu wydatków na paragrafach z wprowadzeniem planu na paragrafie 3040 w wysokości 12 000 zł z przeznaczeniem zgodnie z uchwałą RM na wypłatę nagród dla sportowców.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 

E. M.

Przewodniczący Rady Miejskiej
             Tomasz Cyganek

 

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok (18kB) excel
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok (20kB) excel
Zadania inwestycyjne w 2009 r. (35kB) excel
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące (43kB) word
Prognoza kwoty długu publicznego oraz spłat na rok 2009 i lata następne (22kB) excel
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Marzec (12 stycznia 2009)
Opublikował: Milena Kujawa (26 stycznia 2009, 09:05:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1383