Projekt Uchwały Nr XXVII/.../08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

PROJEKT

UCHWAŁA NR   XXVII/.../08
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                  z dnia  30 grudnia 2008r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii  na rok 2009.

              Na podstawie art. 41 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1484 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.  Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii na rok 2009 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie od dnia  1 stycznia 2009r.

 

 


Uzasadnienie do UCHWAŁY NR  XXVII /.../08
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z  dnia  30  grudnia 2008r.


              Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na  rok  2009.
              Projekt uchwały uzyskał akceptację Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim oraz Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 (301kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Fröhlke-Zalewska (18 grudnia 2008)
Opublikował: Marek Chart (18 grudnia 2008, 09:23:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1444