projekt uchwały w sprawie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

Projekt

 


UCHWAŁA   Nr  XXVII/       /08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia       grudnia  2008 r.


w sprawie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje :
 

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj. przy ulicy Szkolnej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 609/21 o pow. 2306 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych pod oznaczeniem KW nr 13224.
 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                           Uzasadnienie do uchwały  nr  XXVII/       /08
                                Rady Miejskiej  w  Sępólnie Krajeńskim
                                       z dnia         grudnia 2008 r.


             
          Wymieniona w uchwale działka przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne została wydzielona równocześnie z nieruchomością, na którą przeprowadzono przetarg w listopadzie br. Z uwagi na to, że wyłoniony w przetargu nabywca działki jest zainteresowany budową dwóch bloków na tym terenie, druga działka została również przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste.
Projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację.

 

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (17 grudnia 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (17 grudnia 2008, 10:16:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1411