projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów w miejscowości Wysoka

Projekt          

UCHWAŁĄ   NR XXVII/       /08
RADY MIEJSKIEJ  w  SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia         grudnia 2008 r.


w sprawie zamiany gruntów w miejscowości Wysoka

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603  ze zm.) uchwala się co następuje :


§ 1. Wyraża się  zgodę na dokonanie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie na grunty stanowiące własność Kazimierza i Grażyny Janiny małżonków Czachor w następujący sposób: Gmina Sępólno Krajeńskie  za nieruchomość położoną w  Wysoce oznaczoną w ewidencji geodezyjnej jako działka  nr   86/6  o pow. 1768 m² zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem  KW nr 14829 otrzyma nieruchomość położoną w Wysoce oznaczoną w ewidencji geodezyjnej jako działka  nr 74/2  o pow. 1768 m² zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 1869 stanowiącą własność  Kazimierza  i Grażyny Janiny małżonków Czachor.


§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 


                               Uzasadnienie do uchwały  nr  XXVII/       /08
               Rady Miejskiej  w  Sępólnie Krajeńskim z dnia      grudnia  2008 r.


             Z wnioskiem o dokonanie zamiany nieruchomości wystąpili małżonkowie Czachor. Działka gminna, na której znajduje się budynek byłej hydrofornii  przylega do nieruchomości stanowiącej ich własność. Wcześniej nieruchomość tą przekazali  Gminie, a teraz z uwagi na  likwidację hydrofornii  chcieliby odzyskać nieruchomość. Dlatego wystąpili  z propozycją zamiany gruntów. Jako działkę zamienną zaproponowali część swojej nieruchomości graniczącej z budynkiem świetlicy wiejskiej, celem poprawienia warunków jej  zagospodarowania.
Złożony wniosek uzyskał akceptację Rady Sołeckiej wsi Wysoka oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego. Rozpatrując powyższe przygotowano niniejszy projekt uchwały.


metryczka


Wytworzył: E.M. (17 grudnia 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (17 grudnia 2008, 10:12:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1555