Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008

Projekt                         

UCHWAŁA   Nr  XXVII/…/08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 grudnia  2008 r.


w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008


                      Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz.708; Nr 170, poz. 1217 i 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) uchwala się co następuje:
                                           
            § 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
                                                                                                                      
         § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/…./08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2008 roku


 Zgodnie z art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych organ stanowiący może ustalić wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania wydatku.
 Wydatki niewygasające wynikają z zadań rzeczowych wyszczególnionych w planie finansowym Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok. Ustalony plan wydatków pozwalał na zaciągnięcie zobowiązań i zawarcie umowy, a także wszczęcie procedur wynikających z prawa zamówień publicznych. Z powodu złożonych procedur, uzgodnień związanych z realizacją planowanego zadania zmianie uległy terminy ich zakończenia. Ustalony plan na wydatki niewygasające pozwoli na kontynuacje zadań ujętych w budżecie 2008 roku, ich zakończenie i rozliczenie w 2009 roku.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 

 

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2008 roku (18kB) excel

metryczka


Wytworzył: Ewa Marzec (12 grudnia 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (17 grudnia 2008, 09:49:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2243