projekt UCHWAŁY Nr XXVII/…../08RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście i gminie Sępólno Krajeńskie

-Projekt-

                                           UCHWAŁA Nr XXVII/…../08
                                      RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                                            z dnia 30 grudnia 2008r.

    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w mieście i gminie Sępólno Krajeńskie

 
         Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 ,  Nr 141, poz. 1492 z 2005 Nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz.319, 225,   Nr  225, poz. 1635,  z 2007r. nr 127, poz. 880) uchwala się, co następuje:
 
     § 1. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przystąpi do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście i gminie Sępólno Krajeńskie, oznaczonego symbolem 2U z  przeznaczeniem pod zabudowę usługową.
 
     § 2. Granice obszaru objętego opracowaniem zmiany planu miejscowego przedstawiono na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącej integralną cześć uchwały.
 
     § 3. Przyjmuje się  zakres ustaleń planu zgodny z art. 15 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
        § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego
 
     § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

 
 
 
 
 
 
                                               Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/ ……./08
                                                  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                            z dnia 30 grudnia 2008r.


 Właściciele terenu oznaczonego symbolem 2U, wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, z prośbą o zmianę mpzp uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/304/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005r., wnioskując o zwiększenie powierzchni sprzedaży budynku handlowego na 1999m2. Obecnie teren ten posiada aktualne przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, określone jako zabudowa usługowa z usługami z zakresu handlu i usług rzemieślniczych z ograniczeniem powierzchni zabudowy do 400m2. Wniosek dotyczący wprowadzenia powyższej zmiany przedmiotowego planu uzyskał pozytywną opinię Zarządu Osiedla nr 1 w Sępólnie Kraj., oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, co do wprowadzenia tej zmiany do m.p.z.p.
 
M.B.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (17 grudnia 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (17 grudnia 2008, 09:46:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1577