UCHWAŁA Nr XXVII/ /08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.


                                                                                                           
 projekt
 
 
 
 
UCHWAŁA Nr XXVII/   /08
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  30 grudnia  2008r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.), w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), uchwala się co następuje:

          § 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia  31 października  2008r. złożonej do Rady Miejskiej na działanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego i podległych jemu pracowników przez Panią Wiesławę Kowalczyk w sprawie ponowienia wniosku o schronienie oraz wniosku o wskazanie prawidłowego adresu dla lokalu mieszkalnego o powierzchni 32,65m2 w Sępólnie Krajeńskim z zasobów komunalnych gminy. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, stwierdza się ze przedmiotowa skarga w całości jest bezzasadna z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały
          §   2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
 
          §   3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały nr XXVII/  /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2008r.

 
 
            Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz stosując się do zapisów art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, do właściwości Rady Miejskiej należy rozpatrywanie skarg na Burmistrza oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
            W związku ze złożoną skargą z dnia  31 października 2008r. przez Panią Wiesławę Kowalczyk na Burmistrza i podległych jemu pracowników przygotowano projekt niniejszej uchwały .


 
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/  /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2008r.  


 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
Przedmiotową skargę zgodnie z § 88a Statutu Gminy Sępólno Kraj., Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał do rozpatrzenia wg właściwości Komisji Rewizyjnej, informując o tym Radę Miejską na Sesji Rady w dniu 27.11.2008 r.
Skarżąca domaga się ponowienia wniosku o schronienie oraz wskazanie prawidłowego adresu dla lokalu mieszkalnego o powierzchni 32,65m2 w Sępólnie Krajeńskim. Skarżąca żąda stwierdzenia nieważności w całości decyzji Burmistrza OPS 8121-2/1393/70/7/08 dotyczącej odmowy udzielenia jej pomocy  w formie schronienia oraz wniosku o wskazanie prawidłowego adresu dla lokalu mieszkalnego o powierzchni 32,65m2 w Sępólnie Krajeńskim. Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 3 grudnia i 12 grudnia 2008r. szczegółowo zapoznała się z zarzutami zawartymi w skardze i umożliwiła stronom złożenie wyjaśnień dotyczących okoliczności przedmiotu skargi.
Wyjaśnienia złożyli Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, jego Zastępca, Kierownik Referatu Finansowego, Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.
 
Skarżąca Wiesława Kowalczyk została powiadomiona o terminie posiedzenia Komisji, ale nie  wzięła w nim udziału.
 
W związku z nie wskazaniem przez skarżącą nowych okoliczności Rada Miejska podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w załączniku nr 1 do uchwały nr XXVI/199/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie  rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim  stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia i w związku z powyższym Komisja uznaje skargę za bezzasadną.
 

metryczka


Wytworzył: Administrator (17 grudnia 2008)
Opublikował: Administrator (17 grudnia 2008, 09:42:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1439