UCHWAŁA Nr XXVI/ /08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 listopada 2008r.


                                         
projekt
 
 
 
UCHWAŁA Nr XXVI/   /08
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  27 listopada  2008r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim i podległych jemu pracowników.        
 
 
           
         Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.), w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), uchwala się co następuje:

          § 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia  17 października  2008r. złożonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy  na zachowanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim oraz podległych jemu pracowników złożonej przez Panią Wiesławę Kowalczyk, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej- stwierdza się, że przedmiotowa skarga w całości jest bezzasadna z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
          §   2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
 
          §   3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

   
Uzasadnienie do uchwały nr XXVI/  /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 listopada 2008r.

 
 
            Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz stosując się do zapisów art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, do właściwości Rady Miejskiej należy rozpatrywanie skarg na Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych.
            W związku ze złożoną dnia  17 października 2008r. skargą  Pani Wiesławy Kowalczyk na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej i podległych jemu pracowników przygotowano projekt niniejszej uchwały .
 
 
 
 
                                                                     
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/  /08
Rady Miejskiej w SępólnieKrajeńskim
z dnia 27 listopada 2008r.
 
 
UZASADNIENIEPrzedmiotową skargę zgodnie z § 88a Statutu Gminy Sępólno Kraj., Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał do rozpatrzenia wg właściwości Komisji Rewizyjnej, informując o tym Radę Miejską na Sesji Rady w dniu 30.10.2008 r.
Skarżąca zarzuca nieważność postanowień i decyzji wydawanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj., zarzuca ich sprzeczność z przepisami prawa szczególnie z art.100 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz728 ze zm.), zarzuca również nadużywanie władzy publicznej  w stosunku  do swojej osoby.
 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 7 i 17 listopada 2008r. szczegółowo zapoznała się z zarzutami zawartymi w skardze i umożliwiła stronom złożenie wyjaśnień dotyczących okoliczności przedmiotu skargi. Wyjaśnienie złożyli Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, jego Zastępca, Kierownik Referatu Finansowego, Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.
Skarżąca Wiesława Kowalczyk została powiadomiona o terminie posiedzenia Komisji ale nie  wzięła w nim udziału.
 
Komisja stwierdziła, że zachowanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej i pracowników administracji było zgodne z Konstytucją RP, tzn. było działaniem na podstawie i w granicach prawa oraz nie naruszało wolności osobistej skarżącej.
Na podstawie zebranych w postępowaniu wyjaśniającym dowodów, wyjaśnień uzyskanych w toku postępowania oraz analizy dokumentacji związanej z przedmiotem skargi Komisja Rewizyjna stwierdza, że działanie Pani Dyrektor OPS nie było działaniem na szkodę skarżącej
Komisja nadmienia, że cała dokumentacja  dotycząca skarżącej była i jest wielokrotnie przeglądana przez organ nadrzędny jakim jest Samorządowe  Kolegium Odwoławcze a także przez Wydział Polityki Społecznej w Bydgoszczy, gdzie żadna z tych instytucji nie wniosła uwag do sposobu i trybu udzielanej pomocy oraz rozpatrywania wniosków skarżącej.
 
W związku z powyższym, w szczególności w związku z brakiem naruszenia prawa przez wskazane w skardze organy Komisja uznała skargę w całości za bezzasadną.
 

metryczka


Wytworzył: Administrator (26 listopada 2008)
Opublikował: Administrator (26 listopada 2008, 12:20:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1411