Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok

Projekt

UCHWAŁA Nr ………./08
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia …………………. 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok.

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art.165, art. 184, art. 188, ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych    ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) uchwala się co następuje:

           §1. 1. Określa prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
na kwotę      34 930 379  zł
w tym: dochody własne w kwocie 13 095 704 zł 
subwencja ogólna w kwocie 14 822 202 zł
dotacje  w kwocie   7 012 473 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody bieżące  w kwocie 34 665 879 zł
b) dochody majątkowe w kwocie      264 500 zł w tym:
   - dochody ze sprzedaży majątku     260 000 zł
   - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
     wieczystego w prawo własności     4 500 zł
3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
przedstawia załącznik nr 1.
 
           § 2.1 Określa wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie  na kwotę  34 930 379 zł
w tym: wydatki bieżące w kwocie 30 291 204 zł
wydatki majątkowe (załącznik nr 3 a) w kwocie   4 639 175 zł
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:
a) wynagrodzenia i pochodne    w kwocie 12 850 363 zł
b) dotacje    w kwocie  1 880 300 zł
c) obsługę długu    w kwocie     100 000 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji     w kwocie     596 644 zł
Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.
  
             § 3 . Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 707 310 zł
Rozchody  budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą   707 310 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 4
 
            §4. Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych  – załącznik nr 3.                                                          

            § 5. Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego (wg załącznika nr 7)
                   a) przychody w kwocie  2 976 000 zł 
                   b) wydatki     w kwocie  3 035 000 zł
          
            § 6. Określa się środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wg załącznika nr  10 ) 
                   a) przychody w kwocie  47 000 zł
                   b) wydatki w kwocie    47 000 zł
 
                  § 7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:
                      a) dochody w kwocie  6 062 154 zł 
                      b) wydatki w kwocie  6 062 154 zł
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
w tym: (zgodnie z załącznikiem Nr 6)
                      a) dochody w kwocie  2 000 zł
                      b) wydatki w kwocie   2 000 zł 

             § 8. Ustala się wielkość dotacji :
1) Podmiotowych dla instytucji kultury w kwocie    1 268 000 zł (wg załącznika Nr 8)
2) Celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych    (wg załącznika nr 9) w kwocie    612 300 zł.

           § 9.Upoważnia się Burmistrza do:
1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz 
    zaciągniętych pożyczek i kredytów   na kwotę  707 310 zł (wg załącznika nr 11);
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie  wydatków  
    między rozdziałami i paragrafami;
3) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na 
    rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
   niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 
   następnym;
5) zaciągania zobowiązań finansowych na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych;
6) do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 500 000 zł. 
  
          § 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie deficytu przejściowego zaciągniętych w roku budżetowym na kwotę 500 000 zł
  
         § 11. Ustala się rezerwę  w kwocie 300 000  zł  w tym:
a) rezerwa ogólna 200 000  zł
b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 100 000 zł
  
       § 12. Określa się kwotę dochodów  180 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 180 000 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 12) 
 
          § 13. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie             270 076 zł

          § 14. Ustala się wysokość długu publicznego na kwotę  3 103 843 zł                              (wg załącznika nr 11) 
 
           § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
          § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.                  
                   


Uzasadnienie do UCHWAŁY NR.............
RADY MIEJSKIEJ  w Sępólnie Kraj.
z dnia ............................. r.


                       Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2009 oparte były na zapisach uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  Nr IX/61/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z uwzględnieniem Zarządzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego nr Or. 151-45/08 z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2009 rok,  gdzie przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów na poziomie 4,2% a wskaźnik wzrostu głównych wydatków na poziomie 2,9%, natomiast wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji samorządowej przyjęto na poziomie 10%.
                        W działach dot. realizacji zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty podane w decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3010/60-15/08 z  dnia 22 października 2008 r.,  decyzji finansowej Krajowego Biura Wyborczego Delegatura z Bydgoszczy Nr DBD-3101-48/08 z dnia 21 października 2008 r. 
                       Wysokość dochodów subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r.
                                     

E.M.

Spis załączników (28kB) word
Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy - projekt na 2009 rok (40kB) excel
Załącznik Nr 1 a - Część opisowa do strony dochodowej budżetu Gminy (58kB) word
Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2009 roku (110kB) excel
Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 (21kB) excel
Załącznik Nr 3 a - Zadania inwestycyjne w 2009 r. (34kB) excel
Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2009r. (17kB) excel
Załącznik Nr 5 - Zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej - projekt dochodów na 2009 (25kB) plik
Załącznik Nr 5 a - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - projekt wydatków na 2009 rok (36kB) excel
Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (18kB) excel
Załącznik Nr 7 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych (45kB) word
Załącznik Nr 7 a - Projekt planu finansowego Zakładu Transportu i Usług na 2009 rok (22kB) excel
Załącznik Nr 8 i 9 - Dotacje podmiotowe w 2009 rok, Dotacje celowe na zadania własne gminy (55kB) word
Załącznik Nr 10 - Projekt budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 rok (18kB) excel
Załącznik Nr 11 - Prognoza kwoty długu publicznego oraz spłat na rok 2009 i lata następne (21kB) excel
Załącznik Nr 12 - Plan przychodów i wydatków pozyskiwanych z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe (44kB) word
Załącznik Nr 13 - Plan finansowy dochodów budżetu państwa z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (42kB) word
Załącznik Nr 14 - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2008 ROKU (40kB) excel

metryczka


Wytworzył: Ewa Marzec (12 listopada 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (20 listopada 2008, 08:39:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1464