projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Zbożu

Projekt


UCHWAŁA   Nr  XXVI/     /08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 listopada 2008 r.


w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Zbożu


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego udziału w zabudowanej nieruchomości położonej w Zbożu, na rzecz współwłaścicieli zbywanej nieruchomości, stanowiącego 1/3 część z nieruchomości oznaczonej  działkami:  nr 33/1 o pow. 4400 m², nr 33/2 o pow. 700 m² i nr 33/3 o pow. 5200 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 3649.


§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.   Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 

 

                                  Uzasadnienie do uchwały  Nr  XXVI/      /08
                   Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2008 r.


  Współwłaścicielem wymienionej nieruchomości Gmina Sępólno Kraj. została na podstawie decyzji Wojewody Bydgoskiego Nr WSRiRW-IV-MK-7710/14/08 z dnia 25 stycznia 2008 roku. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi.  Ponieważ udział stanowi 1/3 zarówno w gruncie jak i w budynkach bez wyodrębniania własności lokali, a w budynku mieszkalnym mieszkają pozostali dwaj współwłaściciele (od roku 1970 na podstawie zrzeczenia się gospodarstwa rolnego i 1990 na podstawie umowy darowizny) zajmując pomieszczenia nieproporcjonalnie do posiadanego udziału w nieruchomości, udział Gminy zostanie zbyty na rzecz jednego z współwłaścicieli w drodze przetargu ograniczonego.
Projekt uchwały uzyskał akceptację Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (19 listopada 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (19 listopada 2008, 15:07:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1671