Projekt UCHWAŁY Nr XXVI/……/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

Projekt

UCHWAŁA   Nr  XXVI/……/08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 listopada  2008 r.

w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

                Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:
                                                       
           § 1. 1.Sumę dochodów w kwocie                                         34 738 640,06 zł
 zwiększa się o kwotę(zgodnie z załącznikiem  Nr 1)                          389 976,00 zł
    -    dochody po zmianie  wynoszą                                              35 128 616,06 zł
z tego: dochody bieżące w kwocie                           34 498 987,32 zł
            dochody majątkowe w kwocie                          629 628,74 zł
w tym:
 dotacje celowe na zadania zlecone
          z zakresu administracji rządowej w kwocie                              6 603 101,00 zł
    -    zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 5)                   225 405 ,00 zł
     -   dotacje celowe po zmianie wynoszą                                       6 828 506,00 zł

2. Sumę wydatków w kwocie                                                          36 624 132,84 zł
    -    zwiększa się o kwotę ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)                   389 976,00 zł
    -    wydatki po zmianie wynoszą                                                37 014 108,84 zł
w tym:
    -   wydatki bieżące  w kwocie 29 822 532,84  zł
    -   wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3 a)  w kwocie  7 191 576,00 zł
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wynagrodzenia i pochodne    w kwocie 11 595 033,23 zł
b) dotacje    w kwocie  1 691 377,00 zł
c) obsługę długu    w kwocie     150 000,00 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji     w kwocie     532 204,00 zł

4. Deficyt budżetu wynosi                                             1 885 492,78 zł
 
         § 2. Źródłem pokrycia deficytu są pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz nadwyżka z roku poprzedniego.

        § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
                                                                                                                      
        § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
            Tomasz Cyganek


Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/…./08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 listopada 2008 roku
 

Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę 389 976,00 zł

70005 § 0770– zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 27 500 zł
75023 § 0920 – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem z tytułu odsetek od lokat bankowych o kwotę 42 700 zł
75616 § 0360 – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 26 300 zł
75616 § 0910 – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 9 000 zł
85212 § 2010 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-49/08 z dnia 20 października 2008r., zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę  224 405 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
85214 § 2010 - zgodnie z powyższą decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę  1 000 zł, z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
85214 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-49/08, zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 20 000 zł
85219 § 0690 – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem, z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 2 000 zł
85219 § 0920 – zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem, z tytułu kapitalizacji odsetek o kwotę 1 000 zł
85219 § 0970– zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem, z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 2 000 zł
85228 § 0830– zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem, z tytułu wpływów z usług opiekuńczych o kwotę 5 000 zł
85295 § 2030 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-49/08 z dnia 20 października 2008r., zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę  69 071 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Sumę wydatków zwiększa się o kwotę 389 976,00 zł

75011 – dokonuje się przeniesienia planu wydatków na paragrafach
75412 – dokonuje się przeniesienia planu wydatków na paragrafach
80101, 80103, 80104, 80114, 80195, 85401, 85407 – dokonuje się przeniesienia planu wydatków na paragrafach z uwzględnieniem zwiększenia planu o kwotę  3 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Gminnego Przedszkola nr 2 w Sępólnie Krajeńskim w związku z utworzeniem piątego oddziału oraz wprowadza się plan na paragrafie 6060 w związku z planowanym zakupem tablic interaktywnych dla szkół podstawowych ora przedszkoli na terenie Gminy w łącznej kwocie 90 000 zł
85212 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 217 672,85 zł, zgodnie z decyzją finansową jak wyżej
85212 § 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 732,15 zł, zgodnie z decyzją finansową jw.
85214 § 3110 –zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19 000 zł, zgodnie z decyzją finansową jw.
85219 – dokonuje się przeniesienia planu wydatków na paragrafach z uwzględnieniem zwiększenia dotacji w wysokości 2 500 zł
85295 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 69 071 zł, zgodnie z decyzją finansową
92601 § 2820 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem zgodnie z wnioskiem na zwiększenie dotacji związanej z utrzymaniem obiektów sportowych

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 

E. M.

Przewodniczący Rady Miejskiej
            Tomasz Cyganek

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok (22kB) excel
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok (35kB) excel
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 (24kB) excel
Zadania inwestycyjne Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok (36kB) excel
Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok (21kB) plik
Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok (25kB) plik


metryczka


Wytworzył: Ewa Marzec (12 listopada 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (19 listopada 2008, 14:14:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1358