Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XXVI/    /08
RADY  MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 listopada 2008 r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,     Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,z 2008r., Nr 180, poz. 1111) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym  (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825,  z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz.730) oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku  (M.P. Nr 81, poz. 717)  uchwala się, co następuje:

          § 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszonego  w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku (M.P. Nr 81, poz. 717),z  kwoty 55,80 zł  za 1q  do kwoty 48,00 za 1 q.

          §  2.  Podatek rolny za 2009 rok podatkowy wynosi:
 
1)   od 1 ha  przeliczeniowego  gruntów  gospodarstw  rolnych, o których mowa w art. 4 ust.  pkt 1 – równowartość pieniężną  2,5 q  żyta – 120,00 zł.

2)   od 1 ha gruntów,  o których mowa  w  art. 4 ust. 1 pkt  2 – równowartość pieniężna 5 q żyta – 240,00  zł.

        § 3. Traci moc uchwała nr XIV/97/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego   (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 138, poz. 2201).

        §  4.  Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

        §  5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXVI/    /08
RADY  MIEJSKIEJ  w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 listopada 2008 r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

              Rada Miejska wykorzystując swe uprawnienia zawarte w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym dokonała obniżenia średniej ceny kwintala żyta z kwoty 55,80 zł do kwoty  48,00  zł, która jest podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2009 rok.
Na Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim poddano dyskusji i analizie zasadności proponowanych stawek.
Wobec powyższego stało się zasadne obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 roku w równowartości pieniężnej za 1 q żyta do kwoty 48,00 zł. 

K.P.                  

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek

metryczka


Wytworzył: Krystyna Piszka (12 listopada 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (19 listopada 2008, 13:10:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1812