PROJEKT UCHWAŁY Nr XXVI / /08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadnicze

PROJEKT
UCHWAŁA Nr XXVI /     /08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz.1222 ze zm.) w związku z art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. Ustala się dla pracowników Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim, z dniem 1 stycznia 2009r., najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 717 zł i zatwierdza wartość jednego punktu w kwocie 5,21 zł.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/113/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim.


§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Sprawdzono pod względem            Uzgodniono
formalno-prawnym
pieczęć i podpis                            Pieczęć i podpis


Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/     /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 listopada 2008 r.


    Wdrożenie uchwały jest konieczne w związku z zaplanowaną i przyjętą na 2009r. waloryzacją w państwowej i podwyżką wynagrodzeń w samorządowej sferze budżetowej w wys. łącznej 10 %. Przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej z 2007r. wartość najniższego wynagrodzenia i wartość jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników ZOOS, w wyniku kolejnych, corocznych waloryzacji i planowanej podwyżce wynagrodzeń uległa dezaktualizacji. W budżecie ZOOS na 2009r. zaplanowano środki na waloryzację wynagrodzeń. Uchwała uzyskała pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Budżetu i Handlu R.M.


            
M.T.
metryczka


Wytworzył: Marek Tymecki (19 listopada 2008)
Opublikował: Maria Chmielewska (19 listopada 2008, 12:03:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1511