Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim za rok 2007


Sprawozdanie
z działalności Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim za rok 2007
 
materiał opracowany przez dyrektora biblioteki mgr Grażynę Kędzierską
 na posiedzenie  Rady Miejskiej w Sępólnie w dniu  30 października 2008 roku
 
 
Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim jest gminną instytucja kultury, prowadzącą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury i świadczącą ogólnie dostępne i bezpłatne usługi zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy o bibliotekach.
 
Biblioteka została powołana do życia uchwałą Powiatowej Rady Narodowej w Sepólnie w roku 1946, jest najstarszą instytucją o charakterze publicznym w naszym mieście, i chociaż na przestrzeni lat zmieniały się jej nazwy i zakres działania to jednak bez przerwy, z uszanowaniem tradycji ,świadczy usługi kulturalne dla mieszkańców naszej gminy i powiatu.
Dziś mogę powiedzieć, że bibliotekę mamy tą samą, ale nie taką samą.
Do jej zasadniczych zadań statutowych należy: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie szeroko rozumianych zbiorów bibliotecznych, służących zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy i powiatu sępoleńskiego, także popularyzacja wiedzy oraz dorobku kulturalnego gminy i powiatu sępoleńskiego.
 Strukturę organizacyjną Biblioteki tworzą : Biblioteka Główna i Czytelnia dla dorosłych, Oddział dla dzieci, Czytelnia Dziecięca, Księgarnia „Przy Bibliotece” (znajdują się przy ul. Wojska Polskiego 22) oraz Filia Miejska (ul. Kościuszki 11).
Dzięki takiej strukturze organizacyjnej wszyscy mieszkańcy mają dostęp do nieograniczonego i bezpłatnego dostępu do oferowanych usług informacyjnych (łącznie z dostępem do Internetu), usług intelektualnych i rozrywkowych dzięki zgromadzonym w bibliotece zbiorom.
Biblioteka służąc społeczności lokalnej w zaspakajaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianiu i rozwojowi kultury w roku 2007 osiągnęła następujące wyniki w poszczególnych kategoriach:
Czytelnicy
Z sieci gminnych bibliotek publicznych korzystało w okresie sprawozdawczym  ogółem 6.762 osoby,  z czego:
·         czytelnicy zarejestrowani i wypożyczający książki do domu  -2.256 osób;
·         czytelnicy korzystający ze zbiorów na miejscu (w czytelni) – 4.506 osób
 
Dokonując  pobieżnej analizy ilościowej czytelników nasuwa się wniosek o spadku zarejestrowanych odbiorców. Z jednej strony jest to tendencja ogólnopolska, charakterystyczna dla większości bibliotek, z drugiej zaś strony mogę przypuszczać, że mniejsza liczba czytelników wynika z przeprowadzanych w tym roku remontów, a panujący w budynku chaos nie sprzyja odwiedzinom
 
Wypożyczenia
Udostępnianie zbiorów to główne zadanie statutowe każdej biblioteki.
W okresie roku 2007 wypożyczono i udostępniono czytelnikom ogółem 50.289  woluminów z czego:
 • na zewnątrz - do domu – 33.591 wypożyczeń,
 • na miejscu - w czytelniach – 16.698 woluminów.
Ogółem do dnia dzisiejszego udostępniono użytkownikom 31.172 woluminy, z czego
 • na zewnątrz- do domu –22.179 woluminów
 • na miejscu- w czytelniach – 8.993
 Biblioteka realizuje także wypożyczenia międzybiblioteczne tzn. na żądanie czytelnika poszukuje i sprowadza dla niego odpowiednia książkę z innych bibliotek w kraju.
 
Stan i uzupełnianie księgozbioru.
Istotnym zadaniem każdej biblioteki jest uzupełnianie księgozbioru o nowości wydawnicze. Rok 2007 był pomyślny, ponieważ udało się wzbogacić zbiory biblioteczne o 1.918 woluminów nowych książek o wartości  30.038,64 zł.
 Do dnia dzisiejszego biblioteka wzbogaciła się, jak na razie, o ok. 800 książek o wartości podobnej jak w roku ubiegłym
Corocznie Biblioteka prenumeruje po ok. 21 tytułów czasopism (gazety- dzienniki ogólnopolskie, czasopisma ogólnospołeczne, prasa fachowa, czasopisma dla dzieci), na kwotę ponad 3.000 zł. Czasopisma te codziennie dostępne są w naszych czytelniach.
Stan księgozbiorów Biblioteki na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił 61.501 woluminów.
 
Komputeryzacja i działalność informacyjna
W kwietniu 2004 roku Biblioteka otrzymała 3 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w ramach projektu „Ikonk@”, którego celem jest zapewnieni mieszkańcom dostępu do Internetu. Z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystało u nas w okresie sprawozdawczym 244 osób. W bieżącym roku z darmowego Internetu skorzystało u nas już ponad  260 osób
Ogólnie czytelnie w roku 2007 odwiedziło 4.506 osób, korzystających głównie z tradycyjnych źródeł informacji drukowanej (książki, czasopisma).
Użytkownicy coraz bardziej zainteresowani są funkcją informacyjną biblioteki. Tylko w ubiegłym roku bibliotekarze udzielili 19.770 informacji rzeczowych, bibliograficznych i katalogowych.
Oprócz 3 zestawów komputerowych przeznaczonych dla czytelników biblioteka posiada 3 inne do prac związanych z rzeczowym opracowaniem zbiorów i tworzeniem własnej bazy danych. W okresie roku 2007 dokupiono kolejne komputery wraz z oprogramowaniem i inny, nowoczesny sprzęt multimedialny wartości ok. 20.000 zł Na dzień dzisiejszy księgozbiór dla dorosłych już w połowie skatalogowany w komputerowym programie bibliotecznym SOWA Sokrates.
 
Działalność upowszechniająca czytelnictwo.
            Równolegle z podstawową działalnością statutową Biblioteka prowadzi szeroko rozumianą działalność upowszechniająca książkę i czytelnictwo. Najczęściej stosowane przez nas formy pracy to: lekcje biblioteczne, spotkania, konkursy czytelnicze, tematyczne przeglądy książek, wystawy, przedstawienia słowno-muzyczne, przedstawienia teatrzyku kukiełkowego i inne.
 
W okresie roku 2007  ponad 18.400 osoby skorzystały z różnych form promujących czytelnictwo, bibliotekę, kulturę
 Do najbardziej udanych, cyklicznych przedsięwzięć zaliczam:
 
 
 • Spotkania autorskie – z Małgorzatą Kalicińską, Moniką Szwają, Anną Janko, Izabelą Sową , w najbliższym czasie planujemy kolejne spotkania z pisarzami
 • Cykl zajęć z biblioterapii
 • Ogólnopolskie Urodziny Kubusia Puchatka ,podczas których ponad 300 dzieci z przedszkoli i szkół  uczestniczyło we wspólnej zabawie
 • Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki we współpracy z Instytutem Książki z Warszawy pod patronatem Ministra Kultury
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy przekazywali swoje pasje, zainteresowania i hobby i zachęcali młodzież do aktywnego udziału w tworzeniu kultury ludowej.
 •  Cykl lekcji bibliotecznych na temat poszukiwania własnych korzeni i tożsamości, ponad 600 dzieci skorzystało z lekcji genealogii
 • Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,  współfinansowana przez Urząd Marszałkowski pod hasłem : „Podróże duże i małe, czyli wakacyjne wędrówki Krajan”, podczas którego zorganizowano spotkania z twórcami z Krajny, były wycieczki plenerowe, ognisko, pieczenie kiełbasek, pikniki, konkursy, warsztaty ceramiczne itp. oraz „ Na rycerskim szlaku 2008
 • Cykl spotkań na temat innych kultur. m.in z Janem Kłodzińskim o kulturze Indian, wycieczka do Muzeum, spotkania z Misjonarzem
 • Ogólnopolski Tydzień Bibliotek współorganizowany ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich.
 • Różnorodne lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży, opracowywane na życzenie nauczycieli i wychowawców, podejmujące problematykę omawianych w szkole lektur, zagadnień ekologicznych, historycznych i literackich.
 • Cała gama wieczorów bajek.
 • „Andersenada” czyli cykl różnorodnych działań i imprez związanych z postacią i twórczością największego baśniopisarza świata w rocznicę jego urodzin.
 • Wystawa „Kwiaty w literaturze, sztuce i przyrodzie”, zorganizowana z okazji święta Świętego Wawrzyńca - patrona miasta.
 • Cykliczne przedstawienia teatrzyku kukiełkowego ( w 2007 roku przedstawienie „O wilku i koźlątkach oraz Legenda o Warsie i Sawie)
 • Wystawy filatelistyczne ( m.in. „Sanktuaria Maryjne”, Jan Paweł II czy  z kolekcji bajek polskich)
 • Spotkania okolicznościowe i prezentacje multimedialne  m.in. „:Sępoleńscy pielgrzymi w Watykanie”. Symbole narodowe
 • Współorganizacja miejskich imprez plenerowych: Dni Sępólna, Wieczoru Adwentowego, Dnia Dziecka, Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom
 • Konkursy recytatorskie, plastyczne i literackie, fotograficzne
 • Realizacja zadania publicznego powierzonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowia.
 • Ciągłe, zorganizowane wycieczki gryp szkolnych  i przedszkolnych do biblioteki.
 • Wydanie publikacji książkowej, będącej pokłosiem organizowanych przez nas konkursów literackich.
 
          Poniższe zestawienie, opracowane na podstawie prowadzonej i obowiązującej w bibliotekach dokumentacji, przedstawi ilość, frekwencję i różnorodność form pracy związanych z promocją i prowadzoną w tym zakresie działalnością .
 
 
 
 
 
 FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI
REALIZOWANE W BIBLIOTECE DZIECIĘCEJ W ROKU 2007
 

                                                                                        Ogółem :       13.618 
 
      Ogółem 2.511osoby dorosłe oraz 13.618 dzieci i młodzieży  wzięło udział w różnorodnych przedsięwzięciach( poza imprezami w plenerze)  realizowanymi  przez Bibliotekę w 2007 roku w zakresie upowszechniani kultury, poprzez organizację wystaw, spotkań, lekcji bibliotecznych, wieczorów bajek, głośnego czytania dzieciom, dyskusji, organizacji letniego wypoczynku, konkursów, spotkań z pisarzami, przedstawień teatrzyku kukiełkowego ,prezentacji multimedialnych,  itp.
 
 
       Po analizie powyższych danych nasuwa się refleksja, że wzrasta kulturotwórcza rola biblioteki, instytucji  organizującej różnorodne przedsięwzięcia kulturalne , placówki chętnie i licznie odwiedzanej przez mieszkańców. 
 
 
Księgarnia
 
       Biblioteka od kilku lat prowadzi Księgarnię „Przy bibliotece”, sprzedając głównie podręczniki i wydawnictwa szkolne. Dochód z tej działalności przeznaczany jest w całości na realizację zadań statutowych
       Dzięki działalności naszej „Księgarni” Biblioteka od kilku lat odnotowuje dodatni wynik finansowy, na bieżąco reguluje wszystkie zobowiązania, nie ma żadnych należności względem innych podmiotów.
 
     Ważnym zagadnieniem w pracy biblioteki jest także pozyskiwanie funduszy z zewnątrz na realizację  różnych  projektów .W roku 2007 uzyskaliśmy dodatkowe środki na ogólną  kwotę 43.545 zł na realizację następujących projektów:
 • Program Operacyjny Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa/Rozwój Księgozbiorów bibliotek – dotacja w wysokości 17.580 zł
 • Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Sępolnie Krajeńskim na powierzenie Bibliotece wykonywanie zadań właściwych bibliotece powiatowej- dotacja  w wysokości 13.165 zł
 • „Wakacyjny kocioł Krajan”- czyli dożywianie dzieci w  czasie letnich wakacji - dotacja Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.000 zł
 • „ Narkotyki i alkohol to pułapka…wystarczy raz, by przegrać siebie- dofinansowanie z Gminnej  Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w wysokości 1.700 zł
 • „Biblioterapia z elementami  muzykoterapii i  dramy” –Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach PEFRON  dofinansowanie w wysokości 3.000 zł
 • „Krajanie szlakiem Indian”-  czyli organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin ubogich podczas wakacji letnich- dotacja Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.000 zł
 • „Integracyjne spotkania rodzinne. Rodzina Krajeńska 2007” w ramach konkursu na rzecz wspierania rodzin w ramach kampanii województwa „Rodzina naszą wspólną sprawą” –dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3.100 zł
 
 
 
 
 
      Również w 2008 roku Biblioteka poszczycić się może zadawalającym „zdobyciem” w konkursach i grantach dodatkowych  środków finansowych na realizację następujących projektów:
 • Z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży z Warszawy kwotę-  5.200 zł na kilkumiesięczny projekt „Młodzi Ziemianie wyruszają na wszechświata poznanie”, gdzie staraliśmy się wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży w zakresie nauk matematyczno-astronomiczno-przyrodniczych ( m.in. obserwowaliśmy niebo, byliśmy w Planetarium w Toruniu....)aby zwiększyć ich zmagania w egzaminach gimnazjalnych
 • „Legendy krajeńskie skarbnicą wiedzy o regionie” – dofinansowanie 1.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego
 • także z Urzędu Marszałkowskiego – 1.000 zł na realizację projektu „ Zabawa w teatr z fantazją i humorem”
 • w konkursie z zakresu kultury- z Urzędu Marszałkowskiego- 1.000 zł na projekt  „ Jesienne spotkania z folklorem wsi krajeńskiej” w ramach którego ogłosiliśmy m.in. konkurs fotograficzny „ Krajobraz kulturowy wsi krajeńskiej” czy konkurs kulinarny „ Chłopskie jadło, czyli tradycyjne pożywienie Krajan”a uwieńczeniem projektu był niedzielny  festyn w Lutowie, zorganizowany wspólnie z KGW, domem kultury w Lutowie i Radą Sołecką
 • dofinansowanie na zgłoszone do konkursu projekty z zakresu profilaktyki antyalkoholowej z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie –ogółem  4.000 zł na dwa projekty: „Wystarczy raz by przegrać siebie” oraz  „Savoir vivre z Kuba i Bubą”
 • na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – 7.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i OPS na projekty „ Na rycerskim szlaku”, gdzie w czasie 3 tygodni codziennie od 40-50 dzieci miało zapewniony czas wolny, opiekę, zabawy, wyżywienie, byliśmy na wycieczkach autokarowych w Biskupinie, w Parku Dinozurów w Rogowie, na zamku w  Bytowie uczestniczyliśmy w zabawach i  pokazach walk rycerskich, odpoczywaliśmy także nad morzem  w Ustce i w Nadleśnictwie w Lutówku
 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie – 15.000 zł na realizację zadań statutowych właściwych bibliotece powiatowej
 • Na promocję czytelnictwa z programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury – 15.877 zl
 
Kadry
 
Zadania bibliotek realizuje 7 bibliotekarzy zatrudnionych na 7 etatach. Dodatkowo zatrudniona jest księgowa  i pracownik gospodarczy. Wszyscy pracownicy merytoryczni posiadają wymagane, niezbędne wykształcenie bibliotekarskie na poziomie średnim i wyższym bibliotekoznawczym z przygotowaniem pedagogicznym.
 
 
PODSUMOWANIE:
 
            O efektywności Biblioteki Publicznej  świadczą poniższe wskaźniki i zestawienia:
 
 1. Dodatni wynik finansowy.
 2. Efektywna realizacja zadań i celów statutowych:
 3. Terminowa realizacja wszystkich zobowiązań o charakterze publicznoprawnym.
 4. Pozyskiwanie funduszy z zewnątrz na realizację  projektów:
 5. Planowa realizacja dodatkowych zadań,
 

metryczka


Wytworzył: Administrator (22 października 2008)
Opublikował: Administrator (22 października 2008, 14:02:15)

Ostatnia zmiana: Administrator (22 października 2008, 14:15:12)
Zmieniono: wpisano dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1769