W sprawie okeślenia zasad w zakresie nabywania zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.

 

Projekt

 

UCHWAŁA   Nr  XXV/         /08 
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia      października 2008 r.

w sprawie określenia zasad w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3 i 4, art. 68 ust. 1 - 3, art. 73 ust. 3 i 4, art. 84 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369)  uchwala się co następuje:


§ 1. Określa się zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną część.


§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a ponadto podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

 

 

 

 

 


                 Załącznik do uchwały  XXV/     /08
                 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                  z dnia     października 2008 r.

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1.

Ilekroć w dalszej części mowa jest o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.)


Rozdział I

Zasady nabywania i zbywania nieruchomości oraz udzielania bonifikat.

§ 2.

Nabycie nieruchomości może nastąpić na:
1) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości;
2) cele uzasadniające wywłaszczenie na rzecz gminy;
3) cele związane z realizacją zadań własnych gminy;
4) inne cele.


§ 3.

Nabycie na cele określone w § 2 może nastąpić między innymi w drodze:
1) kupna;
2) zamiany;
3) nieodpłatnego przekazania przez administrację rządową lub jednostkę samorządu terytorialnego;
4) darowizny;
5) przyjęcia spadku lub zapisu;


§ 4.

Zbycie nieruchomości może nastąpić w drodze:
1) sprzedaży;
2) zamiany;
3) nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
4) darowizny na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
5) wniesienia gruntu do spółki prawa handlowego w formie wkładu niepieniężnego (aport);


                                                                               § 5.


Zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym może nastąpić:
1) w przypadkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy;
2) na realizację infrastruktury technicznej i na cele publiczne jeżeli realizowane będą przez podmioty, dla których są celami statutowymi;
3) na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy, zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę;


§ 6.

1. Grunty zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę mogą być sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Grunty zabudowane garażami i przeznaczone pod ich zabudowę mogą być sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat.


§ 7.

Przy oddawaniu gruntów w użytkowanie wieczyste pierwsza opłata wynosi:
1) 20% ceny gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe oraz na cele, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1), 2) i 6) ustawy;
2) 25% ceny gruntu przeznaczonego na inne cele;


§ 8.

Gminnym jednostkom organizacyjnym sprawującym trwały zarząd nieruchomościami udziela się bonifikaty od opłat z tego tytułu w wysokości 95% jeżeli nieruchomości są oddane na cele, o których mowa w art. 84 ust. 3  pkt. 1) i 2) ustawy.


§ 9.

1. Sprzedaż nieruchomości, na cele określone w art. 68 ust. 1 pkt. 10, 2) i 6) ustawy może nastąpić za obniżoną cenę do 10% ceny określonej stosownie do art. 67 ust. 1 tej ustawy.
2. Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu następuje na cele wskazane w ust. 1 wraz ze sprzedażą znajdujących się na nim budynków za cenę, którą można obniżyć do 10% ceny określonej stosownie do art. 67 ust. 1 ustawy.

 

 


Rozdział II.

 

Przekazywanie nieruchomości w najem i dzierżawę, użytkowanie oraz na podstawie innych tytułów prawnych.


§ 10

1. Grunty stanowiące własność gminy mogą być obciążane służebnością gruntową na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych gruntów sąsiednich w przypadku stwierdzenia niemożliwości racjonalnego korzystania z tych gruntów.
2. Opłatę za ustalenie służebności ustala się w wysokości 1% wartości gruntu obciążonego w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Nieodpłatne ustanowienie służebności może nastąpić na rzecz nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele publiczne, sakralne lub prowadzenie niezarobkowej działalności charytatywnej, opiekuńczej, oświatowej, leczniczej, naukowej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej i sportowo-turystycznej.
4. Opłata, o której mowa w ust. 2 podlega aktualizacji w okresach nie krótszych niż dwa lata.

 

§ 11.

Nieruchomości mogą być użyczane nieodpłatnie zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy.

 

§ 12.

Opłata o której mowa w § 10 ust. 2 płatna jest w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

 

§ 13.

1. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być obciążane hipoteką umowną.
2. Wysokość hipoteki nie może być wyższa od kwoty, do której Burmistrz Sępólna Krajeńskiego może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

 


§ 14.


1. Przedmiotem dzierżawy i najmu na okres dłuższy niż trzy lata mogą być grunty nierolnicze, grunty użytkowane na cele rolne oraz lokale użytkowe.  Nieruchomości mogą być wydzierżawiane  i wynajmowane na czas oznaczony do lat  5. 
2. Oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości, o których mowa w ust. 1 następuje w trybie przetargu z zastrzeżeniem ust. 3 i 4
3. W przypadku nie wyłonienia strony umowy dzierżawy lub najmu w przetargu, nieruchomość wydzierżawia się  lub wynajmuje, osobie, która wyrazi taką wolę.
4. Umowy dzierżawy i umowy najmu  po upływie okresu ich obowiązywania mogą być przedłużane na dalszy okres, bez konieczności przeprowadzania postępowania przetargowego pod warunkiem, że dotychczasowy dzierżawca wywiązał się z postanowień umowy.
5. W trybie bezprzetargowym  oddawane są w dzierżawę grunty :
1) niewielkie części nieruchomości, które na wniosek osoby zainteresowanej mogą być wykorzystane pod lokalizację budynków o nietrwałej zabudowie o powierzchni zabudowy do 50 m²;
2) pod lokalizację tablicy lub urządzenia reklamowego;
3) na cele rozrywkowe (festyny i inne okazjonalne imprezy rekreacyjno-sportowe);
4) celem polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:
a) na zorganizowanie zaplecza budowy lub lokalizacji urządzeń związanych z sieciami infrastruktury technicznej,
b) stanowiącej teren przyległy do lokalu użytkowego a wnioskodawca ma zezwolenie na prowadzenie działalności,
5) w związku z regulowaniem stanu prawnego gruntu znajdującego się w posiadaniu osób nielegitymujących się tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości, w tym nieruchomości zabudowanych obiektami, jeżeli obiekty te zostały wybudowane lub nabyte przez posiadacza gruntu;
6) na ogródki przydomowe o powierzchni do 1000 m² zlokalizowane na nieruchomości budynkowej lub sąsiedniej albo na nieruchomości wykorzystywanej na ogródki;
7) na rzecz osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, leczniczą i społeczną nie związane z działalnością zarobkową;
8) osobie bliskiej dotychczasowemu dzierżawcy w trakcie trwania umowy, przez jaki miała jeszcze obowiązywać umowa;
6. W trybie bezprzetargowym oddawane są w najem lub dzierżawę nieruchomości zabudowane przeznaczone na prowadzenie niezarobkowej działalności charytatywnej, opiekuńczej, oświatowej, kulturalnej, leczniczej, naukowej, badawczo-rozrywkowej, wychowawczej lub sportowo-turystycznej.
7. Na okres do lat 3 nieruchomości oddawane są w najem lub w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 

§ 15.

Ustala się zasady określania czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie.

 

1. Wysokość stawek czynszu ustala Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w drodze zarządzenia z podziałem na różne formy korzystania z nieruchomości gruntowych.
2. Wyjątek od zasady wymienionej w ust. 1 stanowią przypadki wydzierżawienia lub najmu w drodze przetargu. Czynsz najmu lub dzierżawy w tej sytuacji ustalany jest w wysokości osiągniętej w przetargu. Wysokość stawek wywoławczych czynszu stanowią stawki, o których mowa w ust. 1.

 

§ 16.

Dopuszcza się zbycie nieruchomości w czasie trwania umowy najmu lub dzierżawy.

 

§ 17.

Szczegółowe warunki umów najmu i dzierżawy określa Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

 


Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/      /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia      października 2008 r.


         Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, m.in. Rada Miejska ustala zasady wydzierżawiania i wynajmowania gruntów na okres powyżej 3 lat oraz może wyrazić zgodę na odstąpienie  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lub dzierżawy.
Z uwagi na brak  uchwały określającej zasady zbywania i nabywania nieruchomości , chcąc umożliwić  korzystanie ze środków unijnych  dzierżawcom, którzy zobowiązani są do przedstawienia umowy zawartej na okres co najmniej 5 -letni, przygotowano niniejszą uchwałę  aby można było zawierać umowy na tenże okres z możliwością zastosowania w określonych przypadkach trybu bezprzetargowego . Projekt uchwały został zaakceptowany przez Zarządy Osiedla oraz komisje Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. - Komisję Gospodarki Komunalnej Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego i  Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (22 października 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (22 października 2008, 07:23:50)

Ostatnia zmiana: Administrator (22 października 2008, 11:27:04)
Zmieniono: poprawiony tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1606