Informacja dotycząca działań w sprawie budowy obwodnicy dla miasta Sępólno Krajeńskie.


 
Informacja  dotycząca działań w sprawie  budowy obwodnicy dla miasta Sępólno Krajeńskie.
 
W lipcu 2002 roku na zlecenie  wszystkich samorządów wchodzących w skład powiatu Sępoleńskiego  oraz przy współudziale poszczególnych zarządów dróg zostaje przeprowadzona analiza  bezpieczeństwa ruchu  drogowego . Na tej podstawie zostaje opracowany projekt koncepcyjny  usprawnień ruchu  na podstawowym układzie ulic Kamienia Krajeńskiego, Sępólna Kraj. , Sosna i Więcborka . Część III tego opracowania  dotyczy tylko i wyłącznie  poprawy i usprawnienia ruchu drogowego  w naszej gminie . Opracowanie to poparte  wieloma badaniami  terenową inwentaryzacją  dróg , pomiarami widoczności  i wlotów podporządkowanych , pomiarami natężenia  ruchu kołowego  i pieszego oraz  danymi o zdarzeniach drogowych w latach 1999-2001 pozwoliło na zaproponowanie  doraźnej koncepcji usprawnienia  funkcjonowania układu dróg  w naszym mieście , opracowanie to między innymi oprócz propozycji  poprawy przez modernizację głównych  ciągów ulicznych  zawiera 4 warianty przeprowadzenia ruchu tranzytowego poza centrum miasta Sępólno Krajeńskie  w ciągu drogi krajowej  nr 25.

Zdjęcie
 
-   Pierwszy wariant zakłada wykonanie tzw. Małej Obwodnicy  Wschodniej Sępólna Kraj.  w ciągu drogi krajowej  nr 25 o dł. 1,4 km i przebiegać miałaby  od skrzyżowania ulicy chojnickiej i T. Kościuszki przez dolinie Sępoleńki  do skrzyżowania z ulicami Koronowską i Sienkiewicza
-   Drugi wariant zakłada wykonanie Obwodnicy Wschodniej Sępólna Kraj.  w ciągu drogi krajowej nr 25 od miejscowości Piaseczno , dalej wzdłuż  torów kolejowych  linii Nakło Chojnice  w pobliżu Osiedla  Mieszkaniowego  oraz doliny Sepoleńki  aż do drogi krajowej  nr 25 w okolicach  istniejącego przejazdu kolejowego . długość tej obwodnicy  to niecałe  5 km
-   Trzeci wariant zakłada  wybudowanie  Obwodnicy Wschodniej  Sępólna Kraj.   na odcinku  od miejscowości  Piaseczno  poza obszarem leśnym  do torów kolejowych  dalej po wschodniej  stronie miasta  pomiędzy istniejącymi  ogródkami działkowymi  a terenami przemysłowymi  po dawnej spółce ART. „B”. Rzekę Sępoleńkę  obwodnica przekroczy  miedzy jeziorami  Niechorz i Niechorskie Małe . Do drogi krajowej  nr 25 Obwodnica  włączałaby się  za istniejącym przejazdem kolejowym i za skrzyżowaniem  drogowym  na Jastrzębiec . Długość tej obwodnicy wynosiłaby  około 6 km.
-   Wariant czwarty przewiduje wykonanie Obwodnicy Wschodniej miasta  Sepólna na odcinku z miejscowości Piaseczno  do skrzyżowania z torami kolejowymi, POM wschodniej stronie wsi Sikorz  i wschodniej stronie  miasta ale w znacznej  odległości od jego granic. Następnie przez pola  uprawne i tereny  leśne do rzeki Sępoleński  w miejscowości Niechorz i za wsią  Niechorz  Obwodnica włączałaby się  w drogę krajową   nr 25 .  Długość tego wariantu  obwodnicy to 7,6 km.

      Przygotowane w ten sposób opracowanie w lipcu 2003 roku  przesłano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  w Bydgoszczy celem  wykorzystania  a zarazem  wybrania wariantu . Gmina ze swej strony sugerowała , ze wg.  naszego odczucia  najbardziej bezpieczny  i możliwy do realizacji  jest wariant  trzeci oznaczony symbolem B. Jeszcze w lipcu 2003r. Generalna Dyrekcja  Dróg Krajowych i Autostrad  w Bydgoszczy odpowiedziała, że opiniuje  pozytywnie ten wariant, ale jednocześnie poinformowała , że nie ma funduszy  ani informacji  o możliwościach realizacji  tego zadnia.  Niezależnie od swojego wystąpienia  zauważyła, że celowe jest przygotowanie  spraw formalno prawnych  związanych  z realizacją tej inwestycji  tzn. przygotowanie  koncepcji programowo – przestrzennej   dla tej obwodnicy.  Gmina w 2005r. zleciła przygotowanie geodetom podkładów mapowych  w skali 1:5000
 i wyznaczenie pasa  szerokości 50 m proponowanej trasy  obwodnicy wariantu 3B
z uwzględnieniem wszystkich kolizji , nasadzeń oraz inwentaryzację obiektów nie wniesionych do zasobów geodezyjnych. Po kilkakrotnych spotkaniach samorządowców  powiatu sępoleńskiego  uzgodniono , że Starosta Sępoleński będzie koordynatorem  działań zmierzających do  przygotowania spraw formalno prawnych . I tak w czerwcu 2006 roku samorządy powiatu sępoleńskiego podpisały  odpowiednie porozumienie  w sprawie kosztów  związanych z opracowaniem studiów techniczno  - ekonomiczno środowiskowych  wraz z koncepcjami  programowymi  dla miast Kamienia i Sępólna Kraj.  w ciągu drogi krajowej nr 25 Bobolice – Bydgoszcz-Oleśnica  oraz miasta Więcborka  w ciągu drogi wojewódzkiej  241 Tuchola –Rogoźno. Koszt opracowania tego studium wynosiło 268 400 zł z czego Gmina Sępólno Kraj. zapłaciła 76 800 zł. Umowny termin wykonania opracowania to 29 grudnia 2006r.  Zarząd Drogowy w Sępólnie  Kraj.  został koordynatorem tego projektu.   W wyniku  ogłoszonego przetargu nieograniczonego wybrano firmę Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku wraz z Biurem  Projektowo Doradczym „Eko- Konsult”
z Gdańska  które przygotowało  dla gminy Sępólno  I etap  studium` zgodnie z wymaganiami  obowiązującymi  w tym zakresie jak i również  uwarunkowaniami  nałożonymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad  w Bydgoszczy a w szczególności 
w kwestii wariantowania inwestycji  i akceptacji poszczególnych  wariantów  oraz aspektów  środowiskowych  i wymagań dla formy i zawartości  studium. Starostwo Sępoleńskie  powołało z komisji Infrastruktury i  Gospodarki  Rady Powiatu   siedmio osobowy zespół , który chciał uczestniczyć  w konsultacjach  społecznych. 
W lipcu 2006r. Gmina na swej stronie  urzędowej www.bip.gmina-sepolno.pl oraz tablicach ogłoszeń w Urzędzie oraz  w Zarządzie Drogowym w Sępólnie Kraj.  umieściła informacje  na temat konsultacji społecznych  o tym , że jest dostępna  do wglądu   koncepcja  studium  techniczno – ekonomiczno – środowiskowego  wraz z koncepcjami programowymi  dla obwodnicy Sępólna krajeńskiego  w ciągu drogi krajowej nr 25 – etap I . Dokument powyższy znajdował się do wglądu w  Urzędzie Miejskim do dnia 30 września 2006r.
Ukończoną koncepcje programowo przestrzenną przekazano Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad  w dniu   28 grudnia 2006r. celem dalszych uzgodnień, głównie chodziło o wybranie wariantu.
Na stronie internetowej www.gmina-sepolno.pl  od dnia 20 stycznia 2007r. działało forum  dyskusyjne miedzy innymi dotyczące wariantów obwodnicy na którym było 12 dyskutantów którym to Burmistrz udzielił informacji. Wejść na stronę dotyczącą forum było pawie 2300. Informacja ukazała się również na łamach tygodnika lokalnego „Wiadomości Krajeńskie” w dniu 25 stycznia 2007r.
W dniu 21 kwietnia 2008r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Gminą Kamień Krajeńskie oraz Gminą Sępólno Krajeńskie. Przedmiotem porozumienia był wspólny udział w pokryciu kosztów prac związanych z aktualizacją „Studiów techniczno – ekonomiczno – środowiskowych wraz z koncepcjami programowymi dla obwodnic miast: Kamień Krajeński i Sępólno Krajeńskie w ciągu drogi krajowej nr 25 relacji Bobolice- Bydgoszcz – Oleśnica” w części dotyczącej raportów o oddziaływaniu na  środowisko. Powyższe niezbędne prace podyktowane były zmianą przepisów dotyczących ochrony środowiska jakie weszły w życie od momentu opracowania raportów pierwotnych.
W IV kwartale tego roku Gmina Sępólno Krajeńskie planuje zorganizować konferencję dotyczącą postępu oraz zaawansowania prac związanych z budową obwodnicy dla miasta Sępólno Krajeńskie na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji bezpośrednio lub pośrednio związanych z realizacją tej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Bartosz Łangowski (21 października 2008)
Opublikował: Administrator (21 października 2008, 13:30:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6622