Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego

Projekt

UCHWAŁA  nr XXV/   /08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  30  października 2008 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego.


      Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) uchwala się, co następuje:    

      § 1. Przyjąć „Program współpracy na rok 2009 Gminy Sępólno Krajeńskiej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 
Uzasadnienie do uchwały nr  XXV/    /08
Rady Miejskiej w  Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30  października 2008 r.

     Najważniejszych celem funkcjonowania samorządu gminnego jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, a obywatelska działalność osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych umacnia w nich świadomość odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę gminną.
     Dobre funkcjonowanie organizacji pozarządowych sprzyja tworzeniu więzi społecznych i budowaniu tkanki społeczeństwa obywatelskiego oraz pozwala na istotne odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań. Działalność organizacji pozarządowych umożliwia efektywniejsze zaspokajanie potrzeb konkretnych grup mieszkańców dzięki dobremu rozpoznaniu tych potrzeb i podejmowaniu przedsięwzięć.
    Zapisy ujęte w uchwale regulują współpracę pomiędzy samorządem gminnym, a organizacjami pozarządowymi. Przyjmowany coroczny program  sprzyja rozwijaniu i nawiązywaniu  partnerskiej współpracy oraz rozwojowi  organizacji  działających na rzecz lokalnej społeczności. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
    Projekt uchwały został  pozytywnie zaopiniowany przez  Lokalną Komisję Opiniująco – Doradczą Burmistrza Sępólna Kraj.,  Komisję Oświaty , Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.


B.B.

 

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/     /08
Rady Miejskiej w  Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2008 r.


Program

współpracy na rok 2009 Gminy Sępólno Krajeńskiej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego 

Postanowienia ogólne
1. Podstawą opracowania na rok 2009 programu współpracy Gminy Sępólno Kraj. z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego zwane dalej programem  jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
a) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zm.)
b) „Burmistrzu” – należy przez to rozumieć Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
c) „Gminie” – należy przez to rozumieć Gminę Sępólno Krajeńskie
d) „podmiotach programu” - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ustawy

 ROZDZIAŁ  I
 CELE  PROGRAMU
 
 1. Prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
2. Określenie potrzeb społecznych w sferze  zadań publicznych określonych w ustawie oraz sposobu ich zaspokajania, stworzenia systemowych kontaktów i konsultacji.
3. Realizacja zadań publicznych będzie zgodna z wyborem najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych z zachowaniem zasad partnerstwa, pomocniczości, uczciwej konkurencji i jawności.
Prowadzona będzie przez:
1) umacnianie świadomości społecznej swojego otoczenia, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
2) prowadzenie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców,
3) zapewnienie w budżecie Gminy Sępólno Kraj. środków finansowych na zadania przewidziane do realizacji w 2009 roku na tej podstawie,
4) konsultacje projektów uchwał Gminy w dziedzinie zainteresowanych problematyką ich działalności statutowej z powołaną w 2006 roku Gminną Komisją Opiniująco – Doradczą,
5) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku korzystania z bezpłatnej pracy wolontariuszy,
6) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
7) współpracę w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej będzie obejmować informacje o potencjalnych źródłach i zasadach udzielania dotacji.

ROZDZIAŁ II
FORMY  WSPÓŁPRACY

1. Program realizowany jest przez:
1) Burmistrza w zakresie realizacji kierunków polityki społecznej, podejmowania decyzji o priorytetach współpracy z organizacjami pozarządowymi, dysponowania środkami w ramach budżetu oraz decydowania o przyznaniu dotacji dla organizacji pozarządowych,
2) zlecenie organizacjom i instytucjom realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, oraz ustawie o pomocy społecznej i innych ustaw szczegółowych,
3) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł,
4) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań oraz o ogłoszonych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych, a także ich rozstrzygnięć,
5) udzielanie organizacjom wsparcia pozafinansowego (użyczanie lokali sprzętu, obiektów, utworzenie serwisu informacyjnego na stronach Urzędu Miejskiego oraz prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych  itp.),
6) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, koordynowanie działalności w ramach obowiązujących przepisów prawa,
7) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.

ROZDZIAŁ III
PRIORYTETY ZADAŃ                                                                                                      

Zadania, które będą wspierane lub powierzane w 2009 roku obejmować następujące sfery:
1. Ochrony i promocji zdrowia:
   1) profilaktyka rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami oraz 
    reintegracja osób uzależnionych.
   2) organizacja różnych form pracy z dziećmi i osobami współuzależnionymi,
   3) wspieranie form aktywnego spędzania czasu wolnego,
   4) profilaktyka przemocy w rodzinie,
   5) konferencje i szkolenia.
2. Pomocy społecznej:
   1) pomoc  w akcji dożywiania,
   2) problemy społeczne,
   3) organizacja i wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych
   4) stworzenie grupom abstynenckim możliwości realizacji ich celów statutowych.
3. Promocji i organizacji wolontariatu.
4. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
   1) współorganizowanie konkursów okolicznościowych,
   2) prowadzenie zajęć edukacyjnych,
   3) ekologia,
   4) seminaria, konferencje, publikacje,
   5) działania na rzecz kształtowania umiejętności zdobywania informacji,
   6) działania na rzecz ludzi starszych.
5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa:
   1) upowszechnianie kultury i dziedzictwa wśród mieszkańców Gminy,
   2) podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej poprzez:
    a) konkursy,
    b) wycieczki pod hasłem „Znamy swoją gminę powiat oraz kraj”,
    c) uroczystości, festyny, imprezy okolicznościowe,
   3) upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
   4) promocja działań twórczych na rzecz lokalnej społeczności,
   5) wspieranie działań na rzecz aktywności środowiska wiejskiego.
6. Kultury fizycznej i turystyki:
   1) organizacja szkoleń,
   2) rozwój sportu wśród dzieci i dorosłych,
   3) promocja osiągnięć Gminy w dziedzinie sportu i turystyki,
   4) organizacja aktywnego wypoczynku,
   5) organizacja zawodów w różnych dziedzinach sportu.
7. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej:
8. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
   1)szkolenia,
   2)organizacja imprez, zawodów i rozgrywek w różnych dyscyplinach sportu.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

1. Zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom programu może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie.
2. Dotacje, o których mowa w ustawie, nie mogą być udzielane na:
a) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
b) budowę, remont, zakup budynków i lokali, zakup gruntów,
c) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
d) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
e) pokrycie kosztów prowadzenia biura organizacji pozarządowej starającej się o przyznanie dotacji, w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników, poza zakresem realizacji zadania publicznego,
f) działalność polityczną i religijną.
3. Zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formy:
a) powierzchnia wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub
b) wspierania wykonania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
4. Wspieranie lub powierzanie zadań publicznych o których mowa w ust. 3 odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb.
5. Ogłaszając otwarty konkurs ofert, w celu realizacji zadań publicznych, Burmistrz wyda w formie Zarządzenia informacje o konkursie, które zamieszcza:
a) w prasie o zasięgu lokalnym,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
6. Oferty zostaną przedstawione zespołowi opiniująco - doradczemu, który wyda stosowną opinię.
7. Oceny ofert dokonuje Komisja, która została powołana przez Burmistrza na podstawie zatwierdzonego regulaminu jej pracy w formie Zarządzenia.
8. Burmistrz podejmie decyzję o rozstrzygnięciu konkursu .
9. Udzielanie dotacji z budżetu gminy następuje na podstawie umowy, zgodnie
z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 grudnia 2005 r (Dz. U. Nr 105 poz.882).
10. Podmioty programu otrzymujące dotacje zobowiązane są do jej wykorzystania zgodnie z celem, na które została przyznana, i na warunkach określonych umową oraz harmonogramem realizacji zadania, oraz jej rozliczenia.
11. W imieniu Burmistrza  kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez podmioty programu, sprawują wyznaczeni pracownicy gminy poprzez:
a) kontrolę i ocenę realizacji zadania a w szczególności, efektywność, rzetelność i jakość wykonywania zadania, prawidłowości wykorzystania środków, zasadności wydatkowanych środków, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy,
b) wizytowanie podmiotów programu i ocena stanu i sposobu realizacji zleconych zadań,
c) analizę i ocenę przedkładanych przez podmioty programu rozliczeń i sprawozdań,
d) egzekwowanie od podmiotu programu wyjaśnień, żądania zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
12. Środki finansowe na realizację programu przeznaczone są na określone przedsięwzięcia.
13. Środki na wsparcie Programu współpracy zostaną określone w Uchwale budżetowej na rok 2009.
14. W przypadku, gdy organizacje pozarządowe lub osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, kościoły i związki wyznaniowe złożą z własnej inicjatywy oferty do realizacji zadań w ciągu roku budżetowego  -  będą  one mogły zostać dofinansowane.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizacja pozarządowa w okresie realizacji zadania publicznego jest zobowiązana do zamieszczenia w materiałach promocyjnych informacji o wsparciu lub powierzeniu zadania przez Gminę.
2. Podmioty programu ubiegające się o użyczenie lokalu, obiektu sportowego będącego we władaniu Gminy, a także sprzętu sportowego zobowiązane są do złożenia wniosku oraz następujących dokumentów:
1) sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok poprzedni,
2) opisu zadań publicznych, jakie będą realizowane w lokalu lub obiekcie,
3) określających  status prawny wnioskodawcy.
3. Stosownie do możliwości, które wynikają z zasobów w dyspozycji Burmistrza podjęta zostanie decyzja o użyczeniu lokalu, obiektu, sprzętu z określeniem warunków, na jakich zostanie zawarta umowa.
4. Gmina może wypowiedzieć umowę użyczenia w przypadku wykorzystania przedmiotu umowy niezgodnie z przeznaczeniem i celami zawartymi w umowie.
5. Propozycje oraz wnioski dotyczące programu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 organizacje winne złożyć do 30 sierpnia 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj.

 

metryczka


Wytworzył: Bogumiła Bławat (16 października 2008)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (16 października 2008, 13:22:59)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Włodarczak (13 listopada 2008, 11:53:25)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1542