Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na zachowanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

UCHWAŁA Nr XXIV/   /08
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 września 2008r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na zachowanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.        
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.), w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 28 lipca 2008r. na zachowanie Burmistrza Sępolna  Krajeńskiego, złożonej przez Panią Wiesławę Kowalczyk, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej – stwierdza się, że przedmiotowa skarga w całości jest bezzasadna z przyczyn określonych  w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.   
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Uzasadnienie do uchwały nr
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 września 2008r.
 
 
 
            Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz stosując się do zapisów art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, do właściwości Rady Miejskiej należy rozpatrywanie skarg na Burmistrza oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
            W związku ze złożoną dnia 28 lipca 2008r. skargą Pani Wiesławy Kowalczyk na zachowanie Burmistrza przygotowano projekt niniejszej uchwały.      Załącznik nr 1
do uchwały nr …..
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 września 2008r. 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
Przedmiotową skargę zgodnie z § 88a Statutu Gminy Sępólno Kraj., Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał do rozpatrzenia wg właściwości Komisji Rewizyjnej, informując o tym Radę Miejską na Sesji Rady w dniu 28.08.2008 r.
Skarżąca zarzuca nieważność postanowienia OPS  0156/11/2008 wydanego przez Panią Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej z upoważnienia Burmistrza dotyczącego odmowy wydania zaświadczenia. W postanowieniu zarzuca sprzeczność z przepisami prawa, szczególnie art. 7 i 31 Konstytucji RP oraz art. 100 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Ponadto zarzuca nadużywanie władzy publicznej oraz brak podstawy prawnej do wydanego postanowienia. Żąda wydania zaświadczeń o treści, w sprawie których zostało wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczeń.     
Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 1, 12 i 17 września, szczegółowo zapoznała się z przedmiotem sprawy i umożliwiła stronom złożenie wyjaśnień dotyczących okoliczności przedmiotu skargi. Wyjaśnienia złożyli, Sekretarz Gminy, Dyrektor i Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. Skarżąca oraz pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa UM.  Pani Wiesława Kowalczyk została powiadomiona o terminie posiedzenia Komisji, ale nie wzięła w nim udziału.
Komisja stwierdziła, że zachowanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego i działających w jego imieniu pracowników administracji samorządowej było zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej tzn. było działaniem na podstawie i w granicach prawa oraz nie naruszało wolności osobistej skarżącej. W sprawie dotyczącej wydania zaświadczenia zgodnie z art. 217 i 218 Kpa      Rada Miejska nie jest organem uprawnionym do wydawania zaświadczeń w poruszanej sprawie. 
Na podstawie zebranych w postępowaniu wyjaśniającym dowodów, wyjaśnień uzyskanych w toku postępowania oraz analizy dokumentacji związanej z przedmiotem skargi, Komisja uznała skargę w całości za bezzasadną.     

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (23 września 2008)
Opublikował: Administrator (23 września 2008, 12:23:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1722