UCHWAŁA Nr XXIV/…./08 z dnia 25 września 2008r.


Projekt
    UCHWAŁA Nr XXIV/…./08
 
                         RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
 
                                                 z dnia 25 września 2008r.
 
w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym
 
 
 
           Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i  atr. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 ze zm.) oraz art.37 ust. 4  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.),
Rada Miasta Sępólno Krajeńskie uchwala co następuje:
 
                                                            
 
§ 1. Zawodnicy posiadający licencje zawodnika i uprawiający określoną dyscyplinę sportu, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie  sportowym, mogą otrzymywać wyróżnienia i nagrody na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
 
 
 
§ 2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym:
a)      mieszkańcom Gminy Sępólno Krajeńskie (stałe zameldowanie), bez względu na reprezentowany klub,
b)      członkom klubu sportowego mającego swoją siedzibę na  terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, bez względu na miejsce zameldowania,
c)      wychowankom klubu sportowego w Gminie Sępólno Krajeńskie, bez względu na obecną przynależność klubową i zameldowanie.
 
                                                          
 
§ 3. Rada Miejska przyznaje następujące wyróżnienia i nagrody:
a)      tytuł dla sportowca roku wraz z nagrodą pieniężną,
b)      statuetkę za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.
 
 
§ 4. 1. Nagrodę pieniężną za wysokie wyniki sportowe w danym roku otrzymuje każdy zawodnik, posiadający licencję zawodnika, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu w kategorii seniorów, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, który:
       a) zajął punktowane miejsce w Mistrzostwach Polski (miejsca 1-8),
       b) brał udział w mistrzostwach Świata lub Europy,
       c) brał udział w Igrzyskach Olimpijskich,
       d) brał udział w Pucharze Świata lub Europy i w końcowej klasyfikacji zajął co            najmniej 8 miejsce,
       e) brał udział w Akademickich Mistrzostwach Świata i zajął co najmniej 8 miejsce.
2. Ustala się wysokość nagrody pieniężnej ( kwoty brutto):
a) od 1.000zł do 4.000z ł - za zajęcie miejsca od 1-8 w Mistrzostwach Polski,
b) od 4.000zł do 10.000zł – za udział w Mistrzostwach Świata lub Europy,
c) od 5.000zł do 12.000zł - za udział Igrzyskach Olimpijskich,
d) od 4.000zł do 10.000zł – za zajęcie miejsca od 1-8 w Pucharze Świata lub Europy,
e) od 4.000zł do 10.000zł – za zajęcie miejsca od 1-8 w Akademickich Mistrzostwach Świata
3. Statuetkę za wysokie wyniki sportowe i nagrodę pieniężną otrzymuje każdy zawodnik drużyny, która osiągnęła wyniki opisane w ust. 1 w rywalizacji w dyscyplinie drużynowej.
 
                                                          
§ 5. Tytuł „Sportowiec Roku Gminy Sępólno Krajeńskie”  wraz z nagrodą pieniężną przyznaje się  w każdym roku sportowcowi, spełniającemu warunki określone w § 4 ust. 1, który osiągnął najlepsze wyniki sportowe.
 
 
§ 6. 1. Wszystkie wyróżnienia i nagrody przyznaje Rada Miejska na podstawie uchwały.
2. Kandydatury do wyróżnień i nagrody mogą zgłaszać: kluby sportowe działające na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, Burmistrz, radni, oraz właściwe związki sportowe. Kandydatury można zgłaszać w terminie do 10 stycznia każdego roku za rok poprzedni.
3. W  przypadku kandydatur spełniających warunki  § 4 ust. 1c zgłaszanie następuje bezpośrednio po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich.
 
 
§ 7. 1. Rada  Miejska podejmuje uchwałę w sprawie wyróżnień i nagród w terminie do końca stycznia każdego roku, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami właściwych komisji.
2. W przypadku kandydatur, o których mowa w § 6 ust.3 Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień niezwłocznie po zapoznaniu się z opiniami właściwych komisji.
 
           
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formuła:
Sprawdzono pod względem                                                                              Uzgodniono
formalno-prawnym
 
 
 
 
 
 
 
          Uzasadnienie do uchwały nr XXIV/…./08
 
       Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
     z dnia 25 września 2008r.
 
 
           Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i  atr. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 ze zm.) oraz art.37 ust. 4  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.),
samorządy są uprawnione do przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcia w kulturze fizycznej dla zawodników.
           Przedmiotem niniejszej uchwały jest usankcjonowanie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród ze środków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie.
Wybitne osiągnięcia sportowe zasługują na szczególne wyróżnienia. Każdy sukces tworzy pozytywny wizerunek gminy, z której wywodzi się nagrodzony. Sukcesy mają także pozytywny wpływ na rozwój sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, dlatego też podejmowanie wysiłku na rzecz uhonorowania wybitnych sportowców jest tak ważne, a ich nagradzanie i wyróżnianie ma nie tylko aspekt motywacyjny dla wyróżnionych, promocyjny dla samorządu, ale też wychowawczy dla młodzieży, co w czasach poszukiwania ideałów i właściwych wartości jest istotnym zadaniem także samorządu gminnego.
            Projekt Uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.T.

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (17 września 2008)
Opublikował: Administrator (22 września 2008, 14:26:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1434