Projekt UCHWAŁY NR XXIV/…./08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości kapitału zakładowego w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno Krajeńskie pod nazwą Zakład Go

Projekt                      

UCHWAŁA NR  XXIV/…./08
RADY MIEJSKIEJ  w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 września 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości kapitału zakładowego w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno Krajeńskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

                  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

             §1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wartości kapitału zakładowego w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno Krajeńskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim o kwotę 296 800 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset).

             § 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

              § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
       Tomasz Cyganek

 

                                                            

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV/…/08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 września 2008 roku

 

                  Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną odzwierciedlającą poparcie Rady Miejskiej Sępólna Krajeńskiego dla podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 296 800 zł w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno Krajeńskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim.

            Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację.     

E.M.

Przewodniczący Rady Miejskiej
        Tomasz Cyganek


 

metryczka


Wytworzył: Ewa Marzec (15 września 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (18 września 2008, 11:25:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1684