projekt UCHWAŁY Nr XXIII/ /08 w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu

Projekt


UCHWAŁA   Nr  XXIII/      /08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia      sierpnia 2008 r.


w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje :
 

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj. przy ulicy Szkolnej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 609/20 o pow. 1871 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych pod oznaczeniem KW nr 13224.
 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Sprawdzono pod względem
Formalno - prawnym

 

Uzasadnienie do uchwały  nr  XXIII/    /08
Rady Miejskiej  w  Sępólnie Krajeńskim
 z dnia       sierpnia 2008 r.

 

              Z uwagi na dużą ilość osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego oraz zainteresowanie mieszkańców zakupem własnego mieszkania, Gmina opracowując miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami:  Szkolna, Odrodzenia, Bajkowa, Baczyńskiego wyznaczyła teren pod budownictwo wysokie. Wymieniona w uchwale działka stanowi jedną z nieruchomości wydzieloną pod zabudowę wielorodzinną. Mając na uwadze powyższe nieruchomość zostanie zbyta w użytkowanie wieczyste, celem zmobilizowania przyszłego nabywcy gruntu do jego zabudowy w określonym w umowie terminie.  W przypadku nie wywiązania się z umowy zgodnie z art. 240 Kodeksu cywilnego Burmistrz będzie żądał rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu.
Projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

metryczka


Wytworzył: E.M. (14 sierpnia 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (14 sierpnia 2008, 15:10:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1477