Projekt UCHWAŁY Nr XXIII/ /08 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Projekt

UCHWAŁA  NR  XXIII/      

 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
      z dnia     sierpnia 2008 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1700 j.t. ) uchwala się co następuje :


  § 1.  Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie, z przeznaczeniem na place zabaw,  od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy niezabudowanych nieruchomości położonych w:
1) w miejscowości Zboże nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 301 o pow. 1523 m² , zapisanej w księdze wieczystej pod oznaczeniem KW nr 18479;
2) w miejscowości Komierówek  nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr  95/13 Obręb Komierowo o pow. 3042 m², zapisanej w księdze wieczystej pod oznaczeniem KW nr 15475;
3) w miejscowości Wałdówko  nieruchomości oznaczonych w ewidencji geodezyjnej jako działki nr : 75/22 o pow. 630 m² zapisanej w księdze wieczystej pod oznaczeniem KW nr 17685,   75/23 o pow. 666 m² zapisanej w księdze wieczystej pod oznaczeniem KW nr 17686,   75/24 o pow. 729 m² zapisanej w księdze wieczystej pod oznaczeniem KW nr 17687.

     § 2. Wyraża  się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy dróg, celem włączenia ich do sieci dróg gminnych,  położonych w:
1) miejscowości Zboże działki oznaczonej nr 290 o pow. 585 m², zapisanej w księdze wieczystej pod oznaczeniem KW nr 18468;
2) w miejscowości Wałdówko działek oznaczonych nr 75/10 o pow. 242 m² i  nr 75/35 o pow. 1254 m² zapisanych w księdze wieczystej pod oznaczeniem KW nr 17670;
3) w miejscowości Komierowo działek oznaczonych nr :  8/3 o pow. 20 m², 10/14 o pow. 781 m², 13/11 o pow. 559 m², 15/12 o pow. 2154 m², 15/38 o pow. 108 m², 15/40 o pow. 115 m² zapisanych w księdze wieczystej pod oznaczeniem KW nr 21387  oraz działek oznaczonych nr :  38/6  o pow. 1107 m², 38/8 o pow. 245 m², 38/27 o pow. 523 m² zapisanych w księdze wieczystej pod oznaczeniem KW nr 20431.

 § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

 § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uzasadnienie do Uchwały  Nr  XXIII/        /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia       sierpnia 2008 r.


 O nabycie od ANR O/T Bydgoszcz przez Gminę Sępólno Krajeńskie wymienionych w uchwale nieruchomości tj. działek nr 301 w Zbożu, 75/13 w Komierówku  i  75/22, 75/23, 75/24 w Wałdówku  wystąpiły Rady Sołeckie tych wsi, uzasadniając swój wniosek lokalizacją na tych nieruchomościach placów zabaw.  W związku z powyższym opracowano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i po uzgodnieniach z Agencją Nieruchomości Rolnych ustalono, że Gmina otrzyma oznaczone wyżej nieruchomości wraz   drogami dojazdowymi .
W związku z powyższym przygotowano niniejszy projekt, z którym zapoznano Komisję Gospodarki Komunalnej,Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego

metryczka


Wytworzył: E.M. (14 sierpnia 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (14 sierpnia 2008, 14:33:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1749