Projekt UCHWAŁY Nr XXII/…../08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

 UCHWAŁA   Nr  XXII/…../08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmian budżetu na 2008 rok


Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:
                                                       
           § 1. 1.Sumę dochodów w kwocie                                          32 791 992,00 zł
- zwiększa się o kwotę(zgodnie z załącznikiem  Nr 1)                            542 252,43 zł
    -     dochody po zmianie  wynoszą                                             33 334 244,43 zł
w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone
      z zakresu administracji rządowej w kwocie                                    5 960 598,00 zł

2. Sumę wydatków w kwocie                                                           34 852 384,78 zł
    -    zwiększa się o kwotę ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)                    397 552,43 zł
    -    wydatki po zmianie wynoszą                                                 35 249 937,21 zł
w tym:
    -   wydatki bieżące  w kwocie 28 184 656,37 zł
    -   wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3 a)  w kwocie   7 065 280,84 zł
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wynagrodzenia i pochodne    w kwocie 11 613 627,47 zł
b) dotacje    w kwocie  1 630 377,00 zł
c) obsługę długu    w kwocie     150 000,00 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji     w kwocie     532 204,00 zł

4. Deficyt budżetu wynosi                         1 915 692,78 zł

                                                                                                                                      
         § 2. Źródłem pokrycia deficytu są pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz nadwyżka z roku poprzedniego.

         § 3. Upoważnia się Burmistrza do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 774 060 zł.

        § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
                                                                                                                      
        § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
          Tomasz Cyganek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/…./08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
 

Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę 542 252,43 zł

02001 § 0750 – zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich kwotę 1 600 zł na podstawie sprawozdania z wykonania tego tytułu za pierwsze półrocze 2008r.
60016 § 6260  -  na podstawie umowy nr RGO-3042-FOGR-35/2008 z 16 czerwca 2008 r. wprowadza się plan dochodów w kwocie 110 000 zł, tytułem dotacji z funduszy celowych ze środków Terenowego Funduszu Ochrony gruntów Rolnych, z przeznaczeniem na modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Lutowo i Wiśniewa
70005 § 0750 – zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 30 000 zł, na podstawie złożonego sprawozdania z wykonania
75011 § 2360 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 400 zł, z tytułu wyższego wykonania dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych tj. opłat za dowody osobiste
75615 § 0500 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000 zł z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych w związku z wykonaniem ponad planowym tego tytułu zgodnie ze złożonym sprawozdaniem przez urząd skarbowy
75615 § 2680 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 64 855 zł na podstawie wykonania oraz złożonego wniosku za 2008 rok o rekompensaty z PFRON utraconych dochodów
75616 § 0360 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn na podstawie złożonego sprawozdania przez urzędy skarbowe
75616 § 0370 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 653 zł z tytułu opłaty od posiadania psów, w związku z większym niż zaplanowano wykonaniem tej opłaty
75801 § 2920 – na podstawie decyzji finansowej Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/6g/BKU/08 z dnia 24 czerwca 2008r. oraz nr ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 9 lipca 2008r. zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 32 518 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz na remonty bieżące w obiektach oświatowych
80104 § 0830 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 800 zł z tytułu opłat za wyżywienie oraz czesne w przedszkolach gminnych w związku z większym niż zaplanowano wykonaniem
80113 § 6260 – na podstawie podpisanej umowy z PFRON na realizacje programu „ Uczeń na wsi… obszar B „ wprowadza się plan dochodów w kwocie 133 682,74 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie gminy
85212 § 2360 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 000 zł, z tytułu wyższego wykonania dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych tj. realizacja windykacji zaliczki alimentacyjnej
85219 § 2440 – na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym nr PCPR-8213-2/1/2008 z dnia 20 maja 2008r., wprowadza się plan dochodów w kwocie 2 767 zł z tytułu dotacji celowej z funduszu z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, pn. „ Wyjazd do Szymbarku” oraz spotkanie wigilijne
85395 § 2008 – na podstawie podpisanej umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej na realizację Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „ Twoja wiedza – drogą do sukcesu”, wprowadza się plan dochodów w kwocie 119 285,57 zł,  w formie dotacji rozwojowej
85395 § 2009 – na podstawie powyższej umowy na realizację Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „ Twoja wiedza – drogą do sukcesu”, wprowadza się plan dochodów w kwocie 6 315,12 zł,  w formie dotacji rozwojowej
90019 § 0460 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 000 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wyniku bardzo niskiego wykonania
90020 § 0400 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 1 376 zł z tytułu otrzymania z funduszu opłaty produktowej
92601 § 6300 – dokonuje się przeniesienia planu do rozdziału 92695 zgodnie z otrzymaną decyzją.


Sumę wydatków zwiększa się o kwotę 397 552,43 zł

60016 § 6050 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 355 526 zł z przeznaczeniem na: budowę dróg i chodników na terenie gminy oraz na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lutowo i Wiśniewa   zgodnie z otrzymaną dotacją z funduszu celowego FOGR
75011 § 4360 i 4700 – dokonuje się przeniesienia planu wydatków na paragrafach
75023 § 4430 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 982 zł w związku z przewidywanym ubezpieczeniem majątkowym zgodnie z zawartą polisą
75495 § 6050 – przenosi się plan w kwocie 90 000 zł z tego rozdziału do rozdziału 90095 z przeznaczeniem na modernizację sali sesyjnej
75818 § 4810 – zmniejsza się plan wydatków z tytułu rezerwy ogólnej w kwocie 150 000 zł, która zostaje przeznaczona się na uzupełnienie planu wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych związanych z budową dróg i chodników
80101 § 4170,4210,4240 ,4270,4410 oraz 6050 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 518 zł w  związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz na remonty bieżące w obiektach oświatowych, z czego kwota 14 403 zł przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne, budowa boiska sportowego przy SP w Wiśniewie 
80104 § 4220,4720,6050 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 800 zł z przeznaczeniem na: zakup żywności kwotę 22 600 zł a kwotę 5 200 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne, budowę sali sportowo rehabilitacyjnej w Przedszkolu nr 1 w Sępólnie Kraj. Ponadto w rozdziale dokonuje się przeniesienia planu na paragrafach z 4270 na 6050 na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w Przedszkolu nr 2 w Sępólnie Kraj., tj. utwardzenie wjazdu i placu w kwocie 20 108 zł
80113 § 6060 – na podstawie podpisanej umowy z PFRON na realizacje programu „ Uczeń na wsi… obszar B „ wprowadza się plan wydatków w kwocie 253 682,74 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie gminy, z czego 133 682,74 zł stanowi dotacja z funduszu, a kwota 120 000 zł stanowi wkład własny z przesunięcia planu z rozdziału 92601
85214 § 3110 – dokonuje się przeniesienia planu wydatków do rozdziału 85395, paragraf 3119 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach realizowanego Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „ Twoja wiedza – drogą do sukcesu”, w kwocie 14 735,28 zł
85215 § 3110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 174 700 zł z tytułu wypłacanych dodatków mieszkaniowych, ze względu na niskie wykonanie za pierwsze półrocze
85219 § 4010, 4300 – w wyniku dokonanych przesunięć na paragrafach zwiększa się plan wydatków, w związku ze złożonym wnioskiem przejścia na emeryturę pracownika OPS z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej w kwocie 30 000 zł oraz na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym nr PCPR-8213-2/1i 2/2008 z dnia 20 maja 2008r., wprowadza się plan wydatków w kwocie 2 767 zł z tytułu dotacji celowej z funduszu z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, pn. „ Wyjazd do Szymbarku” oraz „Wigilia dla niepełnosprawnych”- środki pochodzące z PFRON
85395 § 4018,4178,4218,4308,4758 – wprowadza się plan wydatków na podstawie podpisanej umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej na realizację Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „ Twoja wiedza – drogą do sukcesu”, w kwocie 119 285,57 zł
85395 § 3119,4309 – wprowadza się plan wydatków na podstawie powyższej umowy w kwocie 14 735,28 zł  z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz 6 315,12 zł z przeznaczeniem na zakupy usług w ramach współfinansowania programu POKL
90020 § 4210 – tworzy się plan wydatków związany z otrzymaną opłatą produktową w kwocie 1 376 zł
92601§ 6050 – dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych zmniejszając o kwotę 150 000 zł wydatki związane z rozwojem infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Pojezierza Krajeńskiego z przeznaczeniem na nowe zadanie związane z opomiarowaniem ciepła na obiektach MLKS Krajna w kwocie 30 000 zł, pozostałe środki w wysokości 120 000 zł przeznaczone zostają na wniesienie wkładu własnego do zakupu autobusu do dowożenia niepełnosprawnych dzieci do szkół zgodnie z umową PFRON.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynosi 1 915 692,78 zł. W rozchodach budżetu planuję się spłaty rat otrzymanych pożyczek w kwocie 774 060,00 zł w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki z WFOŚiGW

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 

U.L.

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek

Zmiany w planie dochodów budżetowych (28kB) excel
Zmiany w palnie wydatków budżetowych (28kB) excel
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 (21kB) excel
Zadania inwestycyjne Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok (32kB) excel
Przychody i rozchody budżetu w 2008r. (18kB) excel
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne (23kB) plik

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (11 sierpnia 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (14 sierpnia 2008, 12:54:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1413