PROJEKT UCHWAŁY Nr XXI/…/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 czerwca 2008 r.

projekt

                                          UCHWAŁA Nr XXI/ … /08
                               RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                           z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
pod zabudowę mieszkaniową działki nr 198/38 we wsi Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r., Nr 6, poz. 41 i Nr 141,              poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,         poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880), stwierdzając zgodność z ustaleniami „Studium uwarun- kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie”, uchwalonym uchwałą Nr XIII/148/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 października 1999 roku, uchwala się co następuje:
 
 
 § 1 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową działki nr 198/38 we wsi Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie, w granicach określo-nych na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:1000, zwany dalej planem.
Rozdział 1
Przepisy ogólne

 § 2 Plan obejmuje działkę nr 198/38 o powierzchni 0,8 ha, położoną w południowej części wsi Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie, w sąsiedztwie zabytkowego cmentarza.
 
 § 3 Przedmiotem ustaleń planu są:
1)  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu literami MN;
2)  teren drogi publicznej dojazdowej i parkingu, oznaczony na rysunku planu literami KDD, KP;
3)  teren drogi publicznej lokalnej, oznaczony na rysunku planu literami KDL.
 § 4.1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniej-szej   uchwały.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik Nr 2            do niniejszej uchwały.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
4. Do obowiązujących ustaleń planu należą następujące oznaczenia graficzne:
1)  granica uchwalenia planu;
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone;
3)  obowiązująca linia zabudowy mieszkaniowej, w której należy usytuować min. 60% ściany frontowej budynku mieszkalnego, stanowiąca jednocześnie maksymalną nieprzekraczalną, dla pozostałej części budynku mieszkalnego, o której mowa w pkcie 4, i innej zabudowy
w granicach działki, o której mowa w pkcie 5;
4)  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej określająca minimalną odle-głość projektowanego budynku mieszkalnego od linii rozgraniczającej przylegającej drogi;
5)  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, z wyjątkiem mieszkaniowej, określająca minimalną odległość projektowanego budynku od linii rozgraniczającej przylegającej drogi;
6)  linie wymiarowe.

 § 5 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)  planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu określone w Rozdziale 2 uchwały;
2)  uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej;
3)  rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu miejscowego na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
4)  liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
5)  terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem składającym się z liczby wskazującej kolejny numer terenu oraz liter określających rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu;
6)  przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw- czymi obowiązujące na dzień realizacji inwestycji określonych niniejszą uchwałą.
Rozdział 2
Przeznaczenie i ogólne zasady zagospodarowania terenów
§ 6
§ 6.1.  Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:
1)  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem          1 MN;
2)  teren drogi publicznej dojazdowej i parkingu, oznaczony na rysunku planu symbolem               2 KDD, KP;
3)  teren drogi publicznej lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 3 KDL.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)  na terenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dopuszcza się:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą – orientacyjne obrysy projekto-wanych budynków mieszkalnych  z kolejnym numerem działki wykreślono na rysunku planu;
b) lokalizację budynków gospodarczych (względnie garaży) lub gospodarczo – garażo- wych wolno stojących, o architekturze nawiązującej do architektury budynków miesz- kalnych, lub dobudowanych do budynków mieszkalnych, tworzących z nimi jednolitą bryłę architektoniczną;
c) wydzielenie w budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub gospodarczo – garażowych pomieszczeń handlowych lub o innym profilu usług nieuciążliwych dla mieszkalnictwa (np. biura, gabinety wolnych zawodów itp.) z działalnością usługową prowadzoną wy-łącznie wewnątrz pomieszczeń usługowych, o powierzchni całkowitej nieprzekraczają-cej 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego i 50% budynku gospodarczego lub gospodarczo – garażowego;
d) łączenie działek w celu realizacji potrzeb jednego inwestora;
e) realizację ogrodzeń o wysokich walorach estetycznych i wyglądzie zharmonizowanym 
z otoczeniem;
2)  na terenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wprowadza się zakaz:
a) lokalizowania garaży blaszanych,
b) budowy ogrodzeń pełnych;
3)  na terenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:
a) zabudowa terenu nie może przekroczyć 30% jego powierzchni,
b) wprowadza się nakaz pozostawienia na każdej działce co najmniej 50% powierzchni te- renu biologicznie czynnej;
c) obowiązuje zasada lokalizowania max. 2 budynków, w tym jednego budynku miesz- kalnego na jednej wydzielonej działce budowlanej;
d) zabudowę należy lokalizować z uwzględnieniem istniejących przebiegów sieci infra- struktury technicznej, z zachowaniem odległości od tych sieci wymaganych przepisami odrębnymi, a w przypadku awarii zobowiązuje się właściciela działki lub jego następcę prawnego do nieodpłatnego umożliwienia gestorowi sieci dostępu do niej;
e) ustala się obowiązek zachowania linii zabudowy wykreślonych na rysunku planu.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1)  na każdej działce lub działkach stanowiących własność jednego inwestora należy wyzna-czyć miejsce do czasowego gromadzenia odpadów stałych z możliwością ich łatwego wy-wozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub unieszkodliwiania wskazany przez władze samorządowe gminy – gospodarka odpadami musi być zgodna z przepisami odręb-nymi;
2)  przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę wymagane jest w zależności
od potrzeb, uściślenie warunków geotechnicznych i hydrologicznych podłoża zgodnie
z przepisami odrębnymi;
3)  wszelkie prace nie mogą naruszać granic i dewastować sąsiedniego cmentarza objętego ochroną konserwatorską;
4)  budynki należy projektować w sposób zapewniający harmonijne wkomponowanie
w krajobraz i otaczającą zabudowę, a na działce narożnikowej, oznaczonej numerem „1”,
w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a linią zabudowy, ograniczyć wysokość zie- leni do 1,0 m.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zbytków oraz dóbr kultury współczesnej:
w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt zabytkowy prace należy wstrzy-mać, a o zaistniałym fakcie powiadomić właściwe władze służby ochrony zabytków.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: przestrzeń pu-bliczną w granicach uchwalenia planu stanowią docelowo tereny wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
1)  ustala się obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie                  z rysunkiem planu;
2)  budynki mieszkalne o wysokości max. II kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze użytkowe - dopuszcza się ściankę kolankową poddasza do 1,2 m) z możliwością podpiw- niczenia;
3)  budynki gospodarcze parterowe;
4)  poziom posadowienia parteru budynków - max. 1,0 m powyżej średniej pierwotnej wyso-kości terenu w obrysie rzutu budynku;
5)  wysokość budynków mieszkalnych nie może przekroczyć 10,0 m od średniej pierwotnej wysokości terenu w obrysie rzutu budynku do najwyższego punktu kalenicy;
6)  wysokość budynków gospodarczych nie może przekroczyć 6,0 m od średniej pierwotnej wysokości terenu w obrysie rzutu budynku do najwyższego punktu kalenicy;
7)  dachy wysokie dwuspadowe o spadku połaci od 35o do 45o o jednakowym kącie nachyle-nia, kryte dachówką ceramiczną lub materiałami przypominającymi wyglądem w/w pokry-cie w kolorach: naturalnej cegły, brązowym lub grafitowym;
8)  architektura projektowanych budynków gospodarczych (względnie garaży) i gospodarczo – garażowych musi harmonizować z architekturą budynków mieszkalnych.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-nych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych: nie ustala się.
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejsco-wym: nie ustala się.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,                       w tym zakaz zabudowy: nie ustala się.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej:
1)  pas terenu o zmiennej szerokości, oznaczony na rysunku planu symbolem 2 KDD, KP, przeznacza się docelowo na poszerzenie drogi gminnej dojazdowej do szerokości
min. 8,0 m i parking na min. 20 samochodów osobowych, na którym należy pozostawić
dojazdy do działek oznaczonych numerami”6”, „7” i „8”;
2)  pas terenu o zmiennej szerokości, oznaczony na rysunku planu symbolem 3 KDL, prze-znacza się docelowo na poszerzenie drogi gminnej lokalnej do szerokości 10,0 m;
3)  ustala się obsługę komunikacyjną wydzielonych działek z bezpośrednio przylegających            do nich dróg z uwzględnieniem pkt 1;
4)  na każdej z wydzielonych działek budowlanych należy przewidzieć co najmniej 1 miejsce postojowe lub garaż dla samochodów użytkowników stałych i 1 miejsce postojowe          dla samochodów użytkowników przebywających okresowo;
5)  na terenach komunikacji dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infra-struktury technicznej;
6)  zaopatrzenie w wodę z rozbudowanej wiejskiej sieci wodociągowej - zakaz budowy indy-widualnego ujęcia;
7)  odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych bezpośrednio do gruntu w granicach działki lub do odbiornika;
8)  odprowadzenie ścieków do wiejskiej kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych
przez gestora sieci - nie dopuszcza się rozwiązań tymczasowych;
9)  zasilanie w energię elektryczną z projektowanej linii niskiego napięcia wyprowadzonej              ze stacji transformatorowej „Piaseczno Wieś”, zlokalizowanej poza północno-wschodnią granicą uchwalenia planu; stację transformatorową należy przebudować na stację w gaba-rycie 400 kVA;
10)  oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb OC;
11)  zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem źródeł własnych – wskazane stosowanie ekolo-gicznych źródeł ciepła (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe itp.).
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:                nie ustala się.
12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w przypadku zbywania nierucho-mości ustala się stawkę w wysokości:
1) 30% dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 1,
2) 0% dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 8
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz publikacji na stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.   
       
 
                                                     UZASADNIENIE
                        do uchwały Nr XXI/……./08  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                   z dnia 26 czerwca 2008r.
 
 
Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Uzbrojenie terenu w wodociąg i kanalizację sanitarną oraz energetykę.
Tryb formalny prac nad miejscowym planem rozpoczęty został uchwałą Nr XI/77/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie.
Projekt planu uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz pozytywne uzgodnienia instytucji przewidzianych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wniesiono żadnych uwag.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tryb formalno-prawny sporządzenia miejscowego planu został wyczerpany.
 
M.B.
 
 
projekt  
                                                  załącznik  nr 2 do uchwały Nr ....................................
                                                  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                  z dnia     czerwca 2008 roku
 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową działki
nr 198/38 we wsi Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie.  
 
 
 
W okresie wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko              do publicznego wglądu w dniach od 18 kwietnia 2008 r. do 12 maja 2008 r. oraz w terminie     do dnia 27 maja 2008 r., nie wniesiono żadnych uwag.
 
                                                                                           

projekt  
                                                  załącznik nr 3 do uchwały Nr ....................................
                                                  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                  z dnia     czerwca 2008 roku
 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- nego terenu pod zabudowę mieszkaniową działki nr 198/38 we wsi Piaseczno
gm. Sępólno Krajeńskie. 
 
 
 
Realizacja zamierzeń określonych w projekcie miejscowego planu nie wymaga            ponoszenia kosztów z budżetu gminy na wykonanie inwestycji z zakresu infrastruktury                  technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (23 czerwca 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (23 czerwca 2008, 09:49:14)

Ostatnia zmiana: Administrator (23 czerwca 2008, 11:51:34)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1430