PROJEKT UCHWAŁY Nr XXI/…../ 08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 czerwca 2008 r

UCHWAŁA Nr  XXI/    /08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  26 czerwca 2008 r.

w sprawie przejęcia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych  (Dz.U. z 1933r. Nr 39, poz. 311, z 1959r. Nr 11, poz. 62, z 1990r. Nr 34, poz. 198, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz.984, z 2005r. Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1462, z 2006r. Nr 144, poz.1041) uchwala się, co następuje:

§ 1 Wyraża się wolę przejęcia od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego prowadzenia zadań wynikających z obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych w okresie od 2008 roku do 31 grudnia 2010 roku, zlokalizowanych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

§ 2  Przejęcie zadań, o których mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Burmistrzem Sępólna Krajeńskiego, regulującego w szczególności zakres zadań i wzajemne rozliczenia finansowe.

§ 3  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
        
Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/    /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

          
 W celu podpisania porozumienia pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Burmistrzem Sępólna Krajeńskiego konieczne jest podjęcie przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim przedmiotowej uchwały.
 Wojewoda Kujawsko-Pomorski na powierzone zadania dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na rok 2008 zabezpieczył środki w wysokości 2.000,00 zł, które zgodnie z powyższym porozumieniem zostanie przekazane w formie dotacji celowej w dwóch ratach w wymiarze ½ kwoty ustalonej na dany rok: pierwsza rata w terminie do 31 lipca, druga rata do dnia 31 sierpnia  każdego roku obowiązywania porozumienia.
 Podjęcie Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim następuje w trybie art. 6 ust.3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych w związku z art.8 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

 

     
JZ

metryczka


Wytworzył: Kaplar Barbara (18 czerwca 2008)
Opublikował: Barbara Kaplar (18 czerwca 2008, 12:18:42)

Ostatnia zmiana: Administrator (23 czerwca 2008, 09:51:19)
Zmieniono: poprawiono ngłówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1665