UCHWAŁA Nr XX / /08 RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008 r.Projekt


UCHWAŁA Nr XX / /08 RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 maja 2008 r.


w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

Na podstawie art. 4 pkt 1, art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 200 lr. Nr 142 poz. 1593, z 2002r. Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806, z 2005r. Nr 10 poz. 71, Nr 23 poz. 192, Nr 122 poz. 1020, z 2006 r. Nr 79 poz. 549, Nr 169 poz. 1201, Nr 170 poz. 1218) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz.U. Nr 146 poz. 1223, z 2006 r. Nr 39 poz. 272 z 2008 r. Nr 73 poz. 431 ), Rada Miejska uchwala co następuje:


§1. Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pana mgr inż. Waldemara Stupałkowskiego z dniem 1 stycznia 2008r. miesięcznie w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.725 zł
słownie: ( cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych ),
2) dodatek funkcyjny w wysokości 1.800 zł słownie: (jeden tysiąc osiemset złotych ),
3) dodatek specjalny w wysokości 20 %, łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyj nego tj. 1.305 zł.
( słownie : jeden tysiąc trzysta pięć złotych )

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 17 % wynagrodzenia zasadniczego
tj. 803.25 zł
słownie : ( osiemset trzy złote i dwadzieścia pięć groszy)

Począwszy od dnia 1 października 2008 r. dodatek za wieloletnią pracę wzrośnie o 1 % za każdy przepracowany następny rok, nie więcej jednak niż do 20 % - po 20 latach pracy.


§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/125/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

B.S.
Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/ /08 RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia
29 maja 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

Przedmiotowa uchwała reguluje miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r. Zwiększenie wynagrodzenia jest spowodowane zmianą przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich . Niniejsze przepisy określają elementy oraz dopuszczalną wysokość wynagrodzenia Burmistrza. Dla zobrazowania wzrostu płac w niniejszej uchwale podaje się rozpiętość wynagrodzenia zasadniczego w/g poprzednio i obecnie obowiązującego stanu prawnego . Poprzednio rozpiętości te obejmowały kwoty w wynagrodzeniu zasadniczym od 3.780 do 4.960 , natomiast w dodatku funkcyjnym kwoty od 1.400 do 1.950
W /g stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2008 r. rozpiętości wyn agrodzenia zasadniczego obejmują kwoty od 4.500 do 6.000 , natomiast dodatku funkcyjnego od kwoty 1.600 do 2.100 .
Biorąc pod uwagę wskazane wyżej okoliczności proponowane w uchwale wynagrodzenie znajduje w pełni uzasadnienie.
Projekt uchwały przedstawiony był na posiedzeniu Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej uzyskując opinię pozytywną.

B.S.

metryczka


Wytworzył: Bożena Strąpoć (29 maja 2008)
Opublikował: Administrator (20 maja 2008, 14:06:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1565