PROJEKT UCHWAŁY NR XX/ /08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOLNIE KRAJEŃSKIM Z DNIA 29 MAJA 2008 R.

UCHWAŁA  Nr XX /       /08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej w Zbożu.

Na podstawie art. 17 ust. 1, 2, 3, 3a, 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292) i art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:


§ 1. Obwód Szkoły Podstawowej w Zbożu określony uchwałą Nr VI/83/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zbożu, ulega zmianie w ten sposób, że:

1) w § 2  w/w uchwały dodaje się „Siedlisko”,
2) w § 2  w/w uchwały skreśla się „Suchorączek- wybudowanie”.

§ 2. Dzieciom z Siedliska, realizującym obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Zbożu, zapewnia się bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do i ze szkoły.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008r.

 

Sprawdzono pod względem     
formalno - prawnym       


Uzasadnienie do uchwały Nr XX /     /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 maja 2008 r.


Z wnioskiem o dokonanie zmian w obwodzie Szkoły Podstawowej w Zbożu wystąpiła dyrektor szkoły pismem z dnia 12.03.2008r.
Osada Siedlisko, społecznie utożsamiana jest z częścią miejscowości Niechorz. Wynika to z faktu, iż Siedlisko leży w granicach sołectwa Niechorz. Miejscowość Niechorz została włączona do obwodu Szkoły Podstawowej w Zbożu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/ 302/ 2001 z dnia 27 lutego 2001r. Brak wskazania dla Siedliska obwodu szkolnego skutkuje uczęszczaniem dzieci z tej osady do różnych szkół na terenie naszej Gminy.
 
Z kolei zmniejszenie obwodu Szkoły Podstawowej w Zbożu o Suchorączek – wybudowanie ma swoje uzasadnienie wynikające ze stanu faktycznego. Miejscowość ta leży w granicach Gminy Więcbork. Uczniowie tam zamieszkali od ok. 9 lat uczęszczają do placówek oświatowych prowadzonych przez tę Gminę. Wynika to m.in. z wdrożenia reformy systemu edukacji (wprowadzenie gimnazjum), w tym uruchomienia wygodnych dla uczniów dowozów do placówek położonych w Więcborku.

Propozycja zmian w obwodzie Szkoły Podstawowej w Zbożu uzyskała pozytywną opinię Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki R.M. w Sępólnie Krajeńskim.

Uchwała ta, jako akt prawa miejscowego, wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

M.T.

         


 

metryczka


Wytworzył: Marek Tymecki (29 maja 2008)
Opublikował: Maria Chmielewska (20 maja 2008, 13:57:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1459