Uchawała NR XVIII/……/08 w sprawie zmian budżetu na 2008 rok

Projekt

UCHWAŁA   NR  XVIII/……/08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie zmian budżetu na 2008 rok


           Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala, co następuje:
                                                       
           § 1. 1.Sumę dochodów w kwocie                                             31 718 673,00 zł
     - zmniejsza się o kwotę(zgodnie z załącznikiem  Nr 1)                      -  20 142,00 zł
     - dochody po zmianie  wynoszą                                                  31  698 531,00 zł
w tym:
    - dotacje celowe na zadania zlecone 
      z zakresu administracji rządowej w kwocie                                     6 116 065,00 zł 
    -  zmniejsza się o kwotę(zgodnie z załącznikiem Nr 5)                     -  464 600,00 zł
    -  dotacje celowe po zmianie wynoszą                                             5 651 465,00 zł

2. Sumę wydatków w kwocie                                                            31 941 673,00 zł
     -    zwiększa się o kwotę ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)                    292 250,78 zł
     -    wydatki po zmianie wynoszą                                                 32 233 923,78 zł
w tym:
    -   wydatki bieżące  w kwocie 27 353 795,68 zł
    -   wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3 a)  w kwocie   4 880 128,10 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wynagrodzenia i pochodne    w kwocie 11 443 027,40 zł
b) dotacje    w kwocie  1 530 377,00 zł
c) obsługę długu    w kwocie     100 000,00 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji     w kwocie     552 204,00 zł

4. Deficyt budżetu wynosi                                                                 535 392,78 zł

                                             
         § 2. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz nadwyżka z roku poprzedniego.

        § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

        § 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.      
                                                                                                                      
        § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/…./08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 marca 2008 roku


Sumę dochodów zmniejsza  się o kwotę 20 142,00 zł

75801 § 2920 – plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej zwiększa się o kwotę 510 758,00 zł na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 r.
80195 § 2030 – zmniejsza się o kwotę 9 800 zł dotację celową na dofinansowanie pracownikom kosztów kształcenia pracowników młodocianych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011/W/1/2008 z dnia 21 lutego 2008 r.;
85212 § 2010 – zmniejsza się o kwotę 461 600 zł dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ww. decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
85213 § 2010 –zwiększa się o kwotę 4 000 zł dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie  społeczne osób pobierających niektóre świadczenia z OPS na podstawie ww. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
85214 § 2010, § 2030 – zmniejsza się o łączna kwotę 79 000 zł dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze na podstawie ww. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
85219 § 0920, § 0970 – tworzy się plan dochodów w łącznej kwocie 4 000 zł w wskazanych
paragrafach w Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie prognozowanych wpływów
85295 § 2030 –zwiększa się o kwotę 2 000 zł dotacje celową na dożywianie na podstawie ww. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
92116 § 2910 – zwrot dotacji pobranej przez Bibliotekę Publiczną i nie wykorzystanej w trakcie roku budżetowego na kwotę 9 500 zł

Sumę wydatków zwiększa się o kwotę 292 250,78 zł

Zwiększenie wydatków jest wynikiem wprowadzenia deficytu, którego pokryciem jest nadwyżka z roku 2007.

60016 § 6050 – zwiększa się plan wydatków w zakresie budowy dróg i chodników o kwotę 72 392,78 zł
§ 6060 – tworzy się plan wydatków w kwocie 10 000 zł na zakup wiat przystankowych
63003 § 2820 – tworzy się plan wydatków w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych
70004 – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami
75818 § 4810 – zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na dotację dla organizacji
pozarządowych (środki przesunięte do rozdziałów 63003 i 92605)
801, 854 – dokonuje się rozdziału środków wynikających z załącznika do decyzji Ministra Finansów nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 r. z uwzględnieniem decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011/W/1/2008 z dnia 21 lutego 2008 r.
85154 – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami
852 – dokonuje się zmian w planie uwzględniając ww. decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz dodatkowe dochody powstałe w rozdziale 85219 w kwocie 4 000 zł
90001 § 6050 – zwiększa się o kwotę 200 000 zł wydatki na budowę kanalizacji
92109 § 2480 – zwiększa się o 30 000 zł dotację dla Centrum Kultury i Sztuki z przeznaczeniem na  remont toalet
92116 § 2480 – zwiększa się o kwotę 9 500 zł dotację dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego oraz wydanie publikacji książkowej
92605 § 2820 - tworzy się plan wydatków w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 


U.L.

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek

 

Załącznik Nr 1 - Zmiany planu dochodów (22kB) excel
Załącznik Nr 2 - Zmainy planu wydatków (29kB) excel
Załącznik Nr 3 - Wieloletnie zadania inwestycyjne Gminy Sępólno Krajeńskie w 2008 roku (18kB) plik
Załącznik Nr 3 a - Zadania inwestycyjne Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok (25kB) excel
Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2008r. (18kB) excel
Załącznik Nr 5 - Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok (24kB) plik
Załącznik 8 i 9 - Dotacje podmiotowe i dotacje celowe na zadania własne (60kB) word

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (17 marca 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (21 marca 2008, 11:10:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1420