Projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne użytkowania wieczystego od Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Krajeńskim


Projekt
 
 
 
 
 
                                          UCHWAŁA   Nr  XVII/     /08
                         RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                               z dnia  28  lutego 2008 r.
 
 
w sprawie nabycia na mienie komunalne użytkowania wieczystego od Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Krajeńskim
 
 
 
                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  oraz art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje :
 
 
            § 1.  Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne od Spółdzielni Mieszkaniowej  w Sępólnie Krajajeńskim prawa  użytkowania wieczystego działki nr 15/4 o pow. 736 m², położonej na Osiedlu Słowackiego w Sępólnie Kraj. , zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 12321.
 
            § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
            § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
  
 Sprawdzono pod względem
formalno – prawnym
 
 
  
 
                                 Uzasadnienie do Uchwały Nr        XVII/08
                                 Rady   Miejskiej   w   Sępólnie Krajeńskim
                                           z dnia 28 lutego 2008 roku
 
 
 
            Wymieniona w uchwale działka została wydzielona z nieruchomości oznaczonej nr 15/3 stanowiącej prawo użytkowania wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Krajeńskim. Na działce znajduje się chodnik i część parkingu będącego własnością Gminy Sępólno Kraj. W porozumieniu Gminy ze Spółdzielnią Mieszkaniową uzgodniono, że z uwagi na to iż Gmina zamierza odbudować  parking i położyć nowy chodnik Spółdzielnia  wyraża zgodę na wydzielenie potrzebnego pod inwestycję gruntu i przekazania go nieodpłatnie na mienie komunalne Gminy.  Sprawa przejęcia gruntu przez Gminę uzyskała akceptację Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
 
 
E.M.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (20 lutego 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2008, 12:18:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1638