Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Wiśniewie stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt
 
 
 
 
                                              UCHWAŁA  Nr   XVII/       /08
                               RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
                                   z dnia  28 lutego 2008 r.
 
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Wiśniewie stanowiącej własność  Gminy Sępólno Krajeńskie
 
 
 
                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się co następuje :
 
            § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Wiśniewie, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 127/5 o pow. 6893 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 17540, stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie.
 
            § 2.  Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości przyległej, działki położonej w Wiśniewie oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 127/4 o pow. 3007 m² , zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 17540, stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie.
 
            § 3.  Uchyla się w całości Uchwałę Nr VI/49/2007 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie.
 
            § 4.  Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
            § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym 
 
 
 
 
                            Uzasadnienie do Uchwały Nr  XVII/      /08
                                Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                          z dnia 28 lutego 2008 roki 
 
 
 
            Uchwałą z dnia 29 marca 2007 roku cała działka nr 127 o pow. 9900 m ² w Wiśniewie została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. Z uwagi na to, że użytkownik wieczysty  działki przyległej wystąpił z prośbą o podział działki, ponieważ na części z niej znajdują się szamba, które były wybudowane i wykorzystywane przez użytkownika podczas prowadzenia działalności gospodarczej oraz z uwagi na to, że  rozpoczął nową działalność gospodarczą, a grunt na którym obecnie usytuowane są szamba pozwoli na lepsze zagospodarowanie nieruchomości złożony wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Sołecką  wsi oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Z nieruchomości wydzielono dwie działki 127/4 i 127/5 z których działka nr  127/4 o pow. 3007 m² zostanie sprzedana bezprzetargowo na uzupełnienie nieruchomości, a pozostały grunt działka nr 127/5 w drodze przetargu nieograniczonego.
 
 
 
E.M.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2008, 12:11:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1765