Projekt uchwały w sprawie przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste

Projekt
 
                                            UCHWAŁA  Nr  XVII/       /08
                             RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                z dnia 28 lutego2008 r.
 
 
w sprawie przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste
 
 
                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się co następuje :
 
 
         § 1. Wyraża się zgodę oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat na rzecz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sępólnie Krajeńskim działki nr 168/14 o pow. 9322 m² położonej na Osiedlu Leśnym w Sępólnie Kraj. zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 25310 stanowiącą własność Gminy Sępólno Krajeńskie.
 
        § 2. Wyraża się zgodę udzielenia 99  % bonifikaty  od pierwszej opłaty i opłat rocznych za oddany w użytkowanie wieczyste grunt.
 
       § 3.  Uchyla się w całości Uchwałę Nr XV/119/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste.
.
 
       § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
       § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
  
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
 
 
 
 
                           Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/     .08
                           Rady  Miejskiej  w  Sępólnie  Krajeńskim
                                     Z dnia 28 lutego 2008 roku
 
W uchwale Nr XV/119/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku zastosowano 100% bonifikatę, a to jest równoznaczne ze zwolnieniem z opłat, z których zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, użytkownik  nabywający grunt w użytkowanie wieczyste na podstawie z art. 37 ust. 2, pkt 3 nie może zostać zwolniony. Jednakże Bractwu Kurkowemu z uwagi na prowadzoną działalność zgodnie z art. 68 ust. 2 cyt. ustawy Rada Miejska może udzielić bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste.
Rozpatrując powyższe Komisja Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim ustaliła bonifikatę w wysokości 99%.
 
.
           
 
E.M.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (20 lutego 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2008, 12:06:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1694