Projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów przy ulicy Sienkiewicza 71 w Sępólnie Kraj.

Projekt
 
 
                                  UCHWAŁA  Nr    XVIII/        /08
                           RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
 
                                     z dnia 28 lutego  2008 r.
 
          w sprawie sprzedaży gruntów przy ulicy Sienkiewicza 71 w Sępólnie Kraj.
 
 
 
                        Na podastawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje :
 
 
            § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości własnej działki położonej w Sępólnie Kraj. przy ulicy Sienkiewicza 71, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 493 o pow. 823 m² ha zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sepólnie Kraj. Pod oznaczeniem KW nr 3533 stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie.
 
            § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
            § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
  
 
Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym
 
                                                                             
 
                          Uzasadnienie do Uchwały Nr  XVIII/        /08
                           Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
                                     z dnia 28  lutego  2008 roku
 
 
 
            Z wnioskiem o sprzedaż wymienionej w uchwale działki na uzupełnienie nieruchomości własnej wystąpili współwłaściciele działki przyległej Jan Ambrozy i Eulalia małżonkowie Chyła i Maria Jolanta Kubijk. Wniosek swój uzasadniają możliwością poprawy warunków zagospodarowania swojej działki oraz tym, że na nieruchomości jest ustanowiona służebność drogi -wjazdu na ich działkę. Złożony wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Samorząd Mieszkańców Nr 1 oraz Komisję Gospodarki Komunalnej,. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
 
 
E.M.
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (20 lutego 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2008, 11:59:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1513