w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie innej stopy procentowej od rozłożonej na raty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego oraz od rozłożonej na raty ceny nieruchomości

Projekt


UCHWAŁA Nr XVI/       /08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
 z  dnia 24 stycznia 2008 roku


w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie innej stopy procentowej od rozłożonej na raty należności  za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego oraz od rozłożonej na raty ceny nieruchomości


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1459 ze zm.) oraz art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2063 ze zm.) uchwala się co następuje :

 § 1. Wyraża się zgodę na stosowanie przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do  rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności innej stopy procentowej niż określona w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności, t.j. 1% odsetek w stosunku rocznym od pozostałej do spłaty należności.


 § 2. Wyraża się zgodę na stosowanie przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do rozłożonej na raty ceny sprzedaży nieruchomości innej stopy procentowej niż określona w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, t.j. 1% odsetek w stosunku rocznym od pozostałej do spłaty należności.


 § 3. Stosowana przez Burmistrza stopa procentowa będzie stanowiła 1 % odsetek w stosunku rocznym od pozostałej do spłaty należności.


 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


       Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/       /08
         Rady  Miejskiej   w   Sępólnie Krajeńskim
         z dnia 24 stycznia 2008 roku

 


 Zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustawą o gospodarce nieruchomościami Wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a rada lub sejmik w stosunku do nieruchomości stanowiących własność gminy, powiatu lub województwa może wyrazić zgodę na zastosowanie innej stopy procentowej niż określa ustawa w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wykupie użytkowania wieczystego, sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Ponieważ zmieniła się ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  i większość z użytkowników wieczystych wystąpi z wnioskami o przekształcenie tego prawa  oraz z uwagi na to, że przy wykupie prawa użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele usługowo-handlowe nie można zastosować bonifikat przysługujących użytkownikom wieczystym nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami zmienia się ustawową stopę oprocentowania przy wykupie nieruchomości i zapłacie opłaty w ratach.
Uchwała została zaopiniowana pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej Polityki Prorodzinnej oraz Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego
Uchwała nie będzie miała wpływu na zmianę zaplanowanych w budżecie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego.


E.M.


 

metryczka


Wytworzył: Kaplar Barbara (22 stycznia 2008)
Opublikował: Barbara Kaplar (22 stycznia 2008, 07:57:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2202