Projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach

UCHWAŁA Nr XV / …….  /07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie


 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz.1222 ze zm.) w związku z art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.). uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się dla pracowników samorządowych nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie, z dniem 1 stycznia 2008r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 612 zł i zatwierdza wartość jednego punktu w kwocie 4,43 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/302/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej


                                                                                                     Tomasz Cyganek

 

 

 

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XV /      /07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2007 r.


 Wdrożenie uchwały jest konieczne w związku z zaplanowaną i przyjętą na 2008r. waloryzacją wynagrodzeń w państwowej i samorządowej sferze budżetowej w wys. 2,3 %. Przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej z 2005r. wartość najniższego wynagrodzenia i wartość jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie, w wyniku kolejnych, corocznych waloryzacji wynagrodzeń uległa dezaktualizacji. W niektórych wypadkach stawki miesięcznych wynagrodzeń nie mieściły się w granicach 10 % tolerancji poszczególnych kategorii tabeli. W budżetach placówek oświatowych na 2008r., prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie, zaplanowano środki na waloryzację wynagrodzeń. Uchwała uzyskała pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia R.M.


                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
      
                                                                                                         Tomasz Cyganek  
  M.T. 

metryczka


Wytworzył: Marek Tymecki (21 grudnia 2007)
Opublikował: Maria Chmielewska (21 grudnia 2007, 13:57:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1823