Projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim

                           
UCHWAŁA Nr XV/         /07
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2007r.
 
 
 
w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim.
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  § 2 ust. 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593  ze zm.)  uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Ustalić z dniem 01 stycznia 2008r. kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim w I  kategorii zaszeregowania na kwotę 662,00 zł  (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa złote).
 
§ 2. Wyrazić zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych Zakładu Transportu i Usług  w Sępólnie Krajeńskim na 3,56 zł (słownie: trzy złote 56/100).
 
§  3  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
§ 4  Traci moc uchwała Nr III/22/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim. 
 
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XV/          /07 
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  z dnia 27 grudnia 2007r.  

     w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz
wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla 
pracowników Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim
 

 Zgodnie z treścią  § 2 ust. 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) Rada Gminy ustala najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone
w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego oraz wartość jednego punktu w złotych ustaloną przez pracodawcę w porozumieniu z Radą Gminy, stosownie do swoich możliwości finansowych.
  Podjęcie uchwały jest niezbędne celem stworzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim w związku
z waloryzacją wynagrodzeń. Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
       W świetle powyższych okoliczności podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.
 
T. M.                                                                                                                                                                 
                                                                                                        

                                                                           PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
 
                                                                                      Tomasz Cyganek


 

metryczka


Wytworzył: Teresa Jasiek (17 grudnia 2007)
Opublikował: Teresa Jasiek (17 grudnia 2007, 08:20:21)

Ostatnia zmiana: Teresa Jasiek (18 grudnia 2007, 08:57:44)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1721