Projekt uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

UCHWAŁA NR  XV/       /07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2007r.


w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.), uchwala się co następuje:

§1. Nadaje statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w brzmieniu zawartym w załączniku do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sępólno Krajeńskie.

§3. Traci moc uchwała nr VI/50/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2007r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Statut (39kB) plik


                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                 Tomasz Cyganek

 

 

                                                                                    Uzasadnienie do UCHWAŁY NR  XV/  /07
                                                                                    RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
                                                                                    z dnia 27 grudnia 2007 r.
    

         Podjęcie uchwały jest niezbędne celem stworzenia nowego statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w związku z  nałożonym na Ośrodek obowiązkiem realizacji  zadań Gminy w zakresie  organizacji prac społeczno –użytecznych i prowadzeniu postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych  oraz w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)  i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1484 ze zm.) oraz w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Ośrodka i utworzeniem stanowiska zastępcy Dyrektora.
         Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

I.F.
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                              Tomasz Cyganek

metryczka


Wytworzył: Izabela Fröhlke (13 grudnia 2007)
Opublikował: Marek Chart (13 grudnia 2007, 12:15:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1673