Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok

Uchwała Nr ………./07
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia ………………………. 2007 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), oraz art.165, art. 184, art. 188, ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2006r.  Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§1

1) Określa prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
     na kwotę      31 196 098  zł
w tym: dochody własne w kwocie 11 843 272  zł 
 subwencja ogólna w kwocie 12 121 680  zł
 dotacje w kwocie   7 231 146  zł
2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody bieżące  w kwocie 30 941 098 zł
b) dochody majątkowe w kwocie      255 000 zł w tym:
   - dochody ze sprzedaży majątku     251 000 zł
   - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
     wieczystego w prawo własności     4 000 zł
3) Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§2

1) Określa wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
     na kwotę  31 496 098 zł
w tym: wydatki bieżące  w kwocie 27 146 360 zł
wydatki majątkowe (załącznik nr 3 a)  w kwocie   4 349 738 zł
2) W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:
a) wynagrodzenia i pochodne    w kwocie 10 943 142 zł
b) dotacje    w kwocie  1 333 000 zł
c) obsługę długu    w kwocie     100 000 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji     w kwocie     510 724 zł
4) Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§3  

Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 060 440 zł
Rozchody  budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą   760 440 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4

Deficyt budżetowy wynosi 300 000 zł, a źródłem jego pokrycia będzie zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu- zgodnie z załącznikiem Nr 4

§5

Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów
inwestycyjnych  – załącznik nr 3                                                           

§6

Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego
(wg załącznika nr 7)
a) przychody w kwocie  2 567 400 zł 
b) wydatki     w kwocie  2 572 700 zł

§7

Określa się środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                 (wg załącznika nr  10 ) 
a) przychody w kwocie  46 000 zł
b) wydatki w kwocie    46 000 zł

§ 8

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:
a) dochody w kwocie  6 116 065 zł 
b) wydatki w kwocie  6 116 065 zł
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
w tym: (zgodnie z załącznikiem Nr 6)
a) dochody w kwocie  2 000 zł
b)wydatki w kwocie   2 000 zł 

§ 9

Ustala się wielkość dotacji :
1) Podmiotowych dla instytucji kultury                   w kwocie    937 000 zł
(wg załącznika Nr 8)
2) Celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora
finansów publicznych (wg załącznika nr 9)             w kwocie    396 000 zł

§10

Upoważnia się Burmistrza do:
1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz 
    zaciągniętych pożyczek i kredytów  na kwotę   760 440 zł
    (wg załącznika nr 11)
2)   dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie 
      wydatków między rozdziałami i paragrafami
3)   lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat
     krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
     prowadzący obsługę budżetu gminy 
4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
   niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 
   następnym 
5) zaciągania zobowiązań finansowych na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
6) do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie deficytu przejściowego 500 000 zł
2) na pokrycie deficytu planowanego 300 000 zł

§ 12

Ustala się rezerwę  w kwocie                350 000  zł
W tym: rezerwa ogólna 150 000  zł
              rezerwa celowa na dotację dla organizacji pozarządowych 100 000 zł
              rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 100 000 zł

§13

Określa się kwotę dochodów  170 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 170 000 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wg załącznika nr 12)

§ 14

Ustala się wielkości wydatków dla sołectw w kwocie 146 719 zł

§ 15

Ustala się wysokość długu publicznego na kwotę  2 867 413 zł
(wg załącznika nr 11)

§16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR............. 
RADY MIEJSKIEJ  w Sępólnie Kraj.
 z dnia ............................. r.


          Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2008 oparte były na zapisach uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  Nr IX/61/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z uwzględnieniem Zarządzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego nr Or. 151-41/07 z dnia 24 września 2007 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2008 rok  gdzie przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków na poziomie 2,3%.
W działach dot. realizacji zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty podane w decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3010/56-18/07 z  dnia 22 października 2007 r.,  decyzji finansowej Krajowego Biura Wyborczego Delegatura z Bydgoszczy Nr DBD-3101-69/07 z dnia 17 października 2007 r.  
Wysokość dochodów subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.

             Burmistrz 
Waldemar Stupałkowski

Spis treści (24kB) word
Projekt dochodów budżetu gminy (37kB) excel
Część opisowa do strony dochodowej (52kB) word
Projekt wydatków budżetu gminy (99kB) excel
Część opisowa do strony wydatków (107kB) word
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2014 (30kB) excel
Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku (17kB) excel
Zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej - dochody (24kB) plik
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki (35kB) excel
Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (18kB) excel
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych (45kB) word    
Projekt ZTiU na 2008 rok (47kB) word
Dotacje podmiotowe i celowe (47kB) word
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska (17kB) plik
Prognozowana kwota długu publicznego oraz spłat na 2008 rok i lata nastepne (22kB) excel
Plan przychodów i wydatków programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (41kB) word
Plan finansowy dochodów budzetu państwa z realizacji zadań zleconych (42kB) word
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.07 (24kB) excel
                                   
________________________________________________________________________
Uchwała Nr 1/P/2007 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok pobierz >> (850kB) pdf oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy na 2008 rok oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu. pobierz >> (731kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (12 listopada 2007)
Opublikował: Milena Kujawa (21 listopada 2007, 10:08:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1522