Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok

UCHWAŁA Nr XIV/       /07
             RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
          z dnia 22 listopada 2007 roku


       w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;    2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych**1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) zarządza się co następuje:
      § 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim:
1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;
2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz  terminy płatności opłaty od posiadania psów;
4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, termin  płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie opłatę od posiadania psów.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości  35,00 zł od jednego psa.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego,     a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5.1. Wpłaty opłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub bezpośrednio na rachunek  Urzędu Miejskiego w Sępólna Krajeńskim.

2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentem opłaty na terenie
miasta jest Przewodniczący Osiedla nr 1, a we wsiach - sołtysi.

§ 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Miejskiego w terminie do 1 dnia miesiąca następnego.
          
§ 7. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 10 % od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej
          Tomasz Cyganek

______________________________________________________________________
1 ** Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst. Jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XIV/       /07
RADY  MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 listopada 2007 roku


w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok

 Na podstawie art. 18a i art. 19 pkt 1 lit f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w drodze uchwały może wprowadzić opłatę od posiadania psów, z tym że stawka powyższej opłaty nie może  przekroczyć 100,00 zł rocznie od jednego psa. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.
  Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Handlu, Rewizyjnej oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska poddano dyskusji i analizie zasadności proponowanych stawek opłaty od posiadania psów.                                                                                            


Przewodniczący Rady Miejskiej
             Tomasz Cyganek

K.P

 

metryczka


Wytworzył: Krystyna Piszka (14 listopada 2007)
Opublikował: Milena Kujawa (15 listopada 2007, 08:47:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1608