Projekt uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA  Nr XIV/    / 07
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym      ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984, poz. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;     z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;          z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych**1   ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.  Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz art. 6b  ustawy z dnia 15 listopada 1984r.          o podatku rolnym ( teks jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; 2007 r. Nr 109, poz. 747 ) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( teks jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz. 818) uchwala się, co następuje:

§  1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim:

1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od
osób fizycznych w drodze inkasa;
2) określa inkasentów wyżej wymienionych podatków;
3) określa termin płatności dla inkasentów;
4) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.
 
§  2. Zarządza się na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie pobór podatku rolnego, podatku
od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§  3.  Inkaso podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego powierza się sołtysom wsi gminy Sępólno Krajeńskie.

§  4.  Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek lub w kasie Urzędu Miejskiego w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 2 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim podatków pobranych we wsiach: Dziechowo, Iłowo, Jazdrowo, Komierowo, Lutowo, Lutówko, Niechorz, Piaseczno, Sikorz, Świdwie, Teklanowo, Trzciany, Wałdowo, Wałówko, Wilkowo, Wiśniewa, Wiśniewka, Włościbórz, Wysoka, Zalesie, Zboże, Skarpa, Radońsk.

 6. Traci moc uchwała Nr XXIX/279/00 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia           24 grudnia 2000 roku w sprawie inkasa podatków: leśnego, od posiadania psów, od nieruchomości oraz innych świadczeń.

§  7.  Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 8.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko  -Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej
              Tomasz Cyganek

_________________________________________________________________
1 ** Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst. Jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).


Uzasadnienie do UCHWAŁY  Nr XIV/      /07
RADY  MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

  Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia                  30 października 2002r. o podatku leśnym Rada Miejska określa, w drodze uchwały inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
                                                                                                  

 Przewodniczący Rady Miejskiej
            Tomasz Cyganek

K.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

metryczka


Wytworzył: Krystyna Piszka (14 listopada 2007)
Opublikował: Milena Kujawa (15 listopada 2007, 08:35:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1597