Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kunów na usunięcie skutków klęsk żywiołowych

UCHWAŁA Nr XI/    /07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kunów na usunięcie skutków klęsk żywiołowych
 
               Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.167 ust.2 pkt 5 i art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249,poz.2104 ) uchwala się co następuje:
 
§1.  Udziela się z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie  pomocy finansowej Gminie Kunów z przeznaczeniem na usunięcie skutków klęsk żywiołowych.

§2.   Pomoc finansowa , o której mowa w § 1 , zostanie udzielona w formie  dotacji celowej ze środków budżetu na 2007 rok, w wysokości 10.000 zł.
 
§3.  Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i  zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Kunów a Gminą Sępólno Krajeńskie.

§4.  Do zawarcia umowy upoważnia się  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 
§5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                Tomasz Cyganek

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XI/ … /07
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia  2007 roku

            Zgodnie z art. 10 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Na podstawie art. 167 ust. 2, pkt.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, wydatki budżetu gminy są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w tym na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący odrębną uchwałą. Art. 175 w/wym. ustawy stanowi, że z budżetu gminy może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji albo pomoc rzeczowa. Przepisy powyższe dają możliwość wspólnego finansowania zadań różnych jednostek samorządu terytorialnego. W odpowiedzi na apel gminy Kunów OR.6235/12/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim przeznacza na pomoc związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych kwotę 10 000 zł. Skala zniszczeń spowodowanych klęską żywiołową która nawiedziła gminę Kunów w dniach 23 maja i 2 czerwca br. w infrastrukturze komunalnej szacowana jest na kwotę 5 milionów złotych. Udzielenie pomocy gminie Kunów w wysokości 10 000 zł służyć ma dofinansowaniu zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej osób najbardziej dotkniętych klęską żywiołową.


Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek


 

 

metryczka


Wytworzył: Ewa Marzec (21 sierpnia 2007)
Opublikował: Milena Kujawa (22 sierpnia 2007, 09:05:10)

Ostatnia zmiana: Milena Kujawa (22 sierpnia 2007, 09:09:50)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1878