w sprawie sprzedaży nieruchomości

P r o j e k t     

 

U C H W A Ł A   NR  XI/
RADY  MIEJSKIEJ  w Sępólnie Krajeńskim
z dnia    sierpnia 2007 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie


                              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2063 ze zm.) uchwala się co następuje :


§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Jazdrowie, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 108 o pow. 900 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 14442 - stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie.


§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie do  UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ  NR XI/
w Sępólnie Krajeńskim z dnia   sierpnia 2007 r.

    Z wnioskiem o sprzedaż wymienionej w uchwale nieruchomości - działki 108 wystąpiła Pani Agnieszka Piątek zam.w Jazdrowie., której nieruchomość leży po przeciwległej stronie drogi.  Rozpatrując wniosek Rada Sołecka wsi wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości, a Komisja Gospodarki Komunalnej Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego zaopiniowała go pozytywnie. W związku z powyższym przygotowano niniejszy projekt uchwały.

E.M.

 

metryczka


Wytworzył: E.M. (2 sierpnia 2007)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (2 sierpnia 2007, 14:25:46)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Mizdalska (21 sierpnia 2007, 10:52:05)
Zmieniono: nr uchwały i data

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1634