Projekt uchwały- w sprawie zmian budżetu na 2007 rok

UCHWAŁA   NR IX/   /07
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2007

w sprawie zmian budżetu na 2007 rok
              
Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu
       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
                                                             
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                                                               
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek
   

 


       
Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr IX/    /07
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca  2007 roku

 

Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę 318 526 zł

70005 § 8070 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 000 zł w związku ze zwiększoną
sprzedażą składników majątkowych (mieszkań)
75023 § 0690 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000 zł  w związku ze zwiększeniem 
wpływów z odpłatności za SIWZ
           § 0920 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł w związku ze wzrostem 
dochodów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach   bankowych
75109 § 2010 – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na podstawie decyzji Nr DBD-3101-
33/07 z przeznaczeniem na niszczenie dokumentacji niearchiwalne oraz przekazanie do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dokumentacji archiwalnej z wyborów samorządowych w 2006 r.
75615 § 0500 – tworzy się plan w kwocie 1 000 zł w związku z wpływami na konto gminy
podatku od czynności cywilnoprawnych 
75801 § 2920 – zwiększa się plan części oświatowej subwencji  o kwotę 10 000 zł na
podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5-4822-3g/2007 z dnia  12 czerwca 2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
80101 § 0970 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 352 zł w związku ze zwrotem
wypłaconych w 2006 r. stypendiów szkolnych (478 zł) oraz zwrotem z ZUS nadpłaconych składek za ubezpieczenie wypadkowe za okres 04.2005 – 03.2006 (21 874 zł)
80195 § 2030 – dotacja w kwocie 40 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego Nr WFB.I.3011-24/07 z dnia 1 czerwca 2007 r. z  przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych
85212 § 0920, § 0970 – tworzy się plan dochodów zgodnie z otrzymanymi dochodami w
związku z zaliczkami alimentacyjnymi
85214 § 2010, § 2030 – dotacja w kwocie łącznej 28 974 zł na podstawie decyzji Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-26/07 z dnia 11 czerwca 2007 r. na wypłatę zasiłków stałych i okresowych


Sumę wydatków zwiększa  się o kwotę 318 526 zł


01010 § 4150, § 6050 – dokonuje się przesunięć środków w kwocie 149 800 zł  z § 6050 na
§ 4150 w  związku z dopłatą do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z
przeznaczeniem na budowę wodociągu Świdwie – Zboże, wodociągów w ul. Tartacznej, Chojnickiej (Radosnej) oraz w miejscowości Chmielniki
60016 § 6050  – zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 840,12 zł w związku ze zwiększeniem nakładów na budowę chodnika w Piasecznie
70004 § 4270 – zwiększa  się plan wydatków o kwotę 20 000 zł w związku ze zwrotem kosztów remontu najemcy opuszczającemu mieszkanie
§ 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł na podstawie aktualnego wykonania (wydatki na ogrzewanie, przeglądy okresowe, wodę i nieczystości w budynkach
gminnych)
71035  § 4300 –zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000 zł (środki przesunięto do działu 70004 § 4300)
75023  § 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł w związku z wyższym niż
planowano wydatkowaniem środków (opłaty pocztowe, konserwacje i nadzór nad 
oprogramowaniem)
75109 § 4300 – zgodnie z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego tworzy się plan wydatków w kwocie 190 zł z przeznaczeniem na archiwizowanie dokumentacji z
wyborów samorządowych w 2006 roku
75818 § 4810 – zmniejsza się rezerwę o kwotę 54 352,12 zł
801- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami z jednoczesnym zwiększeniem planu o kwotę 31 874 zł w § 4110 (zwrot środków z ZUS ) i  w 80101 § 4210 zgodnie z otrzymaną subwencją od Ministra Finansów  z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i  pomoce dydaktyczne  w Szkole Podstawowej w Wiśniewie
80104 – przesunięcia pomiędzy paragrafami
80146 – przesunięcia pomiędzy paragrafami
80195 § 3260 – tworzy się plan wydatków w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na zwrot
pracodawcom kosztów szkolenia pracowników młodocianych zgodnie z otrzymaną  dotacją 
85214 § 3110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 974 zł z przeznaczeniem na wypłatę  zasiłków  stałych i okresowych – zgodnie z otrzymaną dotacją 
90001 § 6050 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup przepompowni
90095 § 6050 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na budowę lokali socjalnych w Wałdowie
92605 § 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł w związku z eliminacjami
zawodników z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie  do XIII Igrzysk Olimpijskich  Sportowców Wiejskich „Pekin 2008” w Jabłonowie Pomorskim

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 

U.L. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
             Tomasz Cyganek

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2007 rok (66kB) excel
Zadania inwestycyjne w 2007 roku i w latach następnych (193kB) excel
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. (18kB) plik
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące (24kB) excel

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (21 czerwca 2007)
Opublikował: Milena Kujawa (26 czerwca 2007, 08:14:20)

Ostatnia zmiana: Milena Kujawa (3 lipca 2007, 12:25:44)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1643