Projekt uchwały - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zalesienie

UCHWAŁA NR  IX /       /07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia   28 czerwca 2007r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie.

   Na podstawie art.14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 ,  Nr 141, poz. 1492 z 2005 Nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz.319, 225,   Nr  225, poz. 1635 ) uchwala co następuje :
 
§ 1. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod  zalesienie objętych działkami :
         Nr  102a/1,  108/6,  107/5  w Radońsku,
         Nr  312/2   w Sikorzu
         Nr  505/2   w Lutowie
         Nr  19,  72/2,  77  w Trzcianach,
         Nr   9/1, 10/2, 12, 15, 83 w Jazdrowie
         Nr  63  w Wilkowie
         Nr  77/3  we Włościborzu
        oraz działki nr 159/1  155/1 położone w Dziechowie wyłączy z planu objętego uchwałą nr XI/129/99 z dnia 31 sierpnia 1999r. zapisane w studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego i  zgodne z załącznikami  od Nr 1 do  Nr  9 niniejszej uchwały.

§ 2. Granice obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego przedstawiono na załącznikach graficznych  od Nr 1 do  Nr 9 niniejszej uchwały, stanowiących integralną cześć uchwały

§ 3. Przyjmuje się  zakres ustaleń planu zgodny z art. 15 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej
 Tomasz Cyganek

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR IX  /      /  07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  28 czerwca 2007r.


 
  Włączenie terenów o niskiej bonitacji gleby oraz leżących w pobliżu terenów leśnych  objętych niniejszą uchwałą pozwoli na podniesienie lesistości gminy  wypełniając jednocześnie  założenia  studium uwarunkowań i zagospodarowania gminy  Sępólno Kraj. uchwalonego  uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/148/99 z dnia 21 października 1999r.  Jest to rozszerzenie  już podjętej uchwały wprowadzającej granicę polnoleśną  dla gminy Sępólno Kraj., która stała się prawem miejscowym. Działki znajdujące się w tej uchwale posiadają pozytywne opinie Rad Sołeckich oraz  Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,  Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa  co do wprowadzenie tej zmiany do m.p.z.p.
 
 BM 


 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (25 czerwca 2007)
Opublikował: Barabach Małgorzata (25 czerwca 2007, 14:33:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1763