Projekt uchwały - w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyborów ławników do sądów powszechnych – do Sądu Rejonowego w Tucholi

UCHWAŁA Nr IX / ……./07  
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2007r.


w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyborów ławników do sądów powszechnych – do Sądu Rejonowego w Tucholi

Na podstawie art. 160 § 2 i art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 

 

§1. Powołać Zespół dla przygotowania wyborów ławników do  Sądu Rejonowego w Tucholi 
      na kadencję lat 2008 – 2011 w następującym składzie:

1) Nikel Janusz – Przewodniczący
2) Grochowska Wiesława – Członek
3) Miczko Anna – Członek
4) Wańke Danuta – Członek
5) Rózga Edmund – Członek
6) Wojtania Dariusz - Członek


     
§2. Zadaniem Zespołu określonego w § 1 – ym uchwały jest:
1) dokonanie analizy zgłoszonych kandydatur na ławników 
2) ustalenie i przedstawienie Radzie Miejskiej listy kandydatów wraz ze swoją opinią


     
§3. Obsługę techniczno – kancelaryjną Zespołu zapewnia Burmistrz Sępólna Krajeńskiego


     
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX / ……/07
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2007r.

Pismem z dnia 10 maja 2007r. Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy określił liczbę dwóch ławników potrzebną Sądowi Rejonowemu w Tucholi na kadencję lat 2008 – 2011.
Odmiennie od kadencji poprzednich Prezes w/w Sądu nie określił liczby tj. nie zwrócił się o wybór ławników potrzebnych Sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy.    

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) a w szczególności jej art. 160 § 2 i art. 163 § 2 – wybory ławników przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, m.in. przed przystąpieniem do wyborów rada gminy ma obowiązek powołać zespół, który przedstawia jej na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Niniejsza uchwała tworzy warunki dla realizacji obowiązków nałożonych na gminę w zakresie wyborów ławników z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie na nowa kadencję lat 2008 – 2011.    


D.W.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (18 czerwca 2007)
Opublikował: Tomasz Dix (18 czerwca 2007, 14:13:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1827