Projekt uchwały dot. zamiany gruntów

Projekt


UCHWAŁA  Nr  XLV/        /2018
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 czerwca 2018 r.


w sprawie zamiany gruntów


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121  ze zm.) uchwala się co następuje :


§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany gruntów w następujący sposób:  Gmina Sępólno Krajeńskie w zamian  za nieruchomość położoną w Niechorzu oznaczoną w ewidencji geodezyjnej jako działki:  nr  118/66 o pow. 1330 m²  i  118/71 o pow. 4072 m² zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem  KW nr BY2T/00025936/2,  przeznaczoną na uzupełnienie działki nr 118/8,  otrzyma udział 399/588 w zabudowanej nieruchomości położonej w Trzcianach,  oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 195/92 o pow. 1194 m²  zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem  KW nr BY2T/00022509/9.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do  UCHWAŁY  Nr  XLV/      /2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  27 czerwca 2018 r.


           Z wnioskiem o zamianę nieruchomości wystąpiła Spółdzielnia Mieszkaniowa „KROKUS” w Niechorzu. Za grunt położony  w Niechorzu, użytkowany obecnie przez Spółdzielnię, zaproponowała swój udział 399/588  w zabudowanej nieruchomości położonej w Trzcianach - działce nr 195/92 o pow. 1194 m².  Nieruchomość w Niechorzu miałaby być przeznaczona na uzupełnienie własności działki nr 118/8
Złożony wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Sołecką Niechorza oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimmetryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (19 czerwca 2018)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (19 czerwca 2018, 11:02:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136