Projekt uchwały dot. sprzedaży nieruchomości

Projekt    

 UCHWAŁA Nr XLV/         /2018
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 czerwca 2018r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) uchwala się co następuje:

    § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim Obr. 2, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00016402/4, w ewidencji geodezyjnej oznaczonej jako:
`    1) działka nr 28/16    o pow. 5565 m²;
    2) działka nr 28/17    o pow. 2000 m².

    § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

    § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/       /2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  27 czerwca 2018 r.     Wymienione w uchwale działki zostały wydzielone w związku ze zgłoszonymi wnioskami  o sprzedaż nieruchomości w strefie przemysłowej, przeznaczone są na działalność usługową i produkcyjną.  Z nieruchomości 28/14 o pow. 7565 m² wydzielono działkę 28/16  o pow. 5565 m²  i   28/17 o pow. 2000 m².
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (19 czerwca 2018)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (19 czerwca 2018, 10:54:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141