Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomościUCHWAŁA  Nr   XLIII/        /2018
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia  25 kwietnia 2018  r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1875 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37  ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) uchwala się, co następuje :


    § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż celem poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej, niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim Obr. 3, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 498/2 o pow. 46 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW BY2T/00010657/4.


    § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


    § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr  XLIII/      /2018
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia  25 kwietnia 2018 r.


         Z wnioskiem o sprzedaż wymienionej w uchwale nieruchomości, wystąpił właściciel działki przyległej. Nabycie tego gruntu polepszy warunki zagospodarowania posiadanej nieruchomości. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 1 oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


EM

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (18 kwietnia 2018)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (18 kwietnia 2018, 07:44:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158