Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu,..

Projekt

UCHWAŁA NR XXXVIII/          /2017
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 listopada 2017 r.


w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach, stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie, położonych w miejscowości Sikorz


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz art. 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016r. poz. 380 ze zm.) uchwala się co następuje:

    § 1. 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnego prawa służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w miejscowości Sikorz oznaczonych w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 286 o pow. 2.9400 ha zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00019619/9 oraz działka nr 336/10 o pow. 1.3314 ha zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00015083/4, polegającego na prawie do utrzymania na działce nr 286 kablowej linii elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, a na działce 336/10 słupowej stacji transformatorowej, kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia.

    2. Służebność ustanawia się, na czas nieoznaczony, na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o.
    3. Szczegółowe warunki ustanowienia służebności zostaną określone w protokole uzgodnień.

    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

    § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/           /2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 2017 r.


    Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości, nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub w dzierżawę, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane prawami rzeczowymi. Na podstawie art. 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, nieruchomość można obciążać na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne - prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń - tzw. służebnością przesyłu.
Z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu polegającej na utrzymaniu na nieruchomościach określonych w uchwale linii elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej  wystąpiła Enea Operator Spółka z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz.
 Rozpatrując powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za zasadne.EMmetryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (23 listopada 2017)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (23 listopada 2017, 10:44:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 334